logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (WMG-IV.0143-2-7/2016)

Podstawa prawna

 ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia  aktu  notarialnego  dot. nabycia/zbycia nieruchomości.

2. Kserokopia postanowienia  sądu stwierdzającego nabycie spadku/nieruchomości

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Gruntami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul.Grudziądzka 9-15, pok. nr 1, pok. nr 4, pok. nr 11

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

Niniejszy  tryb  postępowania  dotyczy  nabycia  prawa  użytkowania  wieczystego

na  podstawie  aktu notarialnego bądź  postanowienia  sądu  z obowiązkiem  ujawnienia  użytkownika wieczystego w dziale II księgi wieczystej.