Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Pochówek i Cmentarze
Wpisanie zagranicznego aktu zgonu do Bazy Usług Stanu Cywilnego

karta nr: UMB39

Jeśli umrze Tobie ktoś bliski poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, możesz wpisać zagraniczny akt zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego. Kierownik urzędu sporządzi polski akt zgonu, który niezbędny jest między innymi do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego.

Transkrypcji, czyli wpisania zagranicznego aktu zgonu może dokonać osoba, która wykaże interes prawny lub faktyczny a także jej pełnomocnik. Wzór pełnomocnictwa TUTAJ

1. Wniosek o wpisanie do polskiego rejestru aktu zgonu sporządzonego za granicą. Wniosek możesz pobrać TUTAJ i wypełnić w domu lub też na miejscu w urzędzie.

2. Załączniki:

A. Oryginalny odpis zagranicznego aktu zgonu (niepodlegający zwrotowi).

B. Urzędowe tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (niepodlegające zwrotowi).

3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

4. Oryginał dowodu wpłaty.

Koniecznie umów się telefonicznie na wizytę w urzędzie. W tym celu zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: (52) 58 58 675, (52) 58 58 676, ( 52) 58 59 106

1. Koszt wpisania zagranicznego dokumentu wynosi 50 zł.

2. Koszt uzupełnienia dokumentów zagranicznych o brakujące dane, które musi zawierać zupełny akt zgonu wynosi 39 zł (dotyczy obywateli polskich).

3. Zapłacić można:

A. Przelewem na konto i wydrukować potwierdzenie:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Tytułem: Transkrypcja aktu zgonu

B. W urzędzie podczas składania wniosku.

Zgodnie z ustawą czas oczekiwania wynosi do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

Urząd Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9 -15, budynek A, pokój 5, tel. (52) 58 58 675, (52) 58 58 676, (52) 58 59 106

Odwołanie nie przysługuje.

Art. 104 - 107 ustawy z dnia  28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2023 poz. 1378 t.j.). 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wezwać wnioskodawcę do dokonania procesu legalizacji dokumentu


Formy legalizacji:


Legalizacja – uwierzytelnienie zagranicznego dokumentu, tj. potwierdzenie autentyczności podpisu, pieczęci urzędowej oraz zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia celem posługiwania się nim w innym państwie niż państwo jego wystawienia. Do legalizacji urzędowych dokumentów zagranicznych uprawnieni 
są konsulowie RP na terenie państwa, z którego dokument pochodzi. Dokumenty – przed złożeniem ich konsulowi – muszą zostać uwierzytelnione przez właściwy urząd miejscowy. W większości krajów takiego uwierzytelnienia dokonuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości albo inny urząd centralny kraju, z którego pochodzi dokument.


Apostille – klauzula wydawana przez właściwy organ państwa, z którego pochodzi dokument jeżeli został on wystawiony przez władze państwa, które jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r.  Nr 112, poz. 938). Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej jest dostępny TUTAJ

Uzyskanie klauzuli apostille nie jest konieczne w przypadku państw, z którymi łączą Polskę dwustronne umowy międzynarodowe np. Wielka. Brytania, Kanada, Białoruś, Ukraina.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (RODO-TUTAJ)

Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis zupełny aktu po transkrypcji zgonu