Translate:
Sprawy
obywatelskie

Sprawy obywatelskie

Wybory
pdf
Wpis do stałego rejestru wyborców

karta nr: UMB61

Wpis do rejestru wyborców daje Ci możliwość głosowania w miejscu Twojego zamieszkania lub przebywania i dotyczy wszystkich wyborów i referendów.

Zgłoszenia możesz dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wybierz Usługi dla obywatela – Meldunek i wybory TUTAJ

1. Możesz wpisać się do rejestru wyborców w Bydgoszczy jeżeli:

A. Mieszkasz na stałe w Bydgoszczy, a nie jesteś zameldowany tu na pobyt stały.

B. Przebywasz na stałe w Bydgoszczy, ale nigdzie nie zamieszkujesz (jesteś bezdomny).

C. Mieszkasz na stałe w Bydgoszczy, ale pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały.

D. Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim i mieszkasz na stałe w Bydgoszczy.

Pamiętaj! Możesz być wpisany tylko do jednego rejestru - dlatego od razu wykreślimy Cię z tego, w którym byłeś do tej pory.

Pamiętaj! Jeśli zameldujesz się na pobyt stały, z urzędu będziesz ujęty w spisie wyborców, zgodnie z tym adresem

1. Dowód osobisty lub paszport (oryginał do wglądu, dodatkowo kserokopia).

2. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - dostępny TUTAJ

3. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (obywatele Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii) - dostępne TUTAJ

4. Minimum dwa dokumenty potwierdzające Twoje zamieszkanie na terenie Miasta Bydgoszczy.

1. Możesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie Miasta Bydgoszczy, pok. 101, ul. Przyrzecze 7-13, tel. 52 58 58 125 -  bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

2. Przez Internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców można składać przez cały rok.

Nie podlega opłacie skarbowej.

Decyzja zostanie wydana w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Możesz odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Jeżeli odmówimy wpisania do rejestru wyborców - możesz złożyć skargę do sądu rejonowego za naszym pośrednictwem. Masz na to 3 dni.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (pok. 101, ul. Przyrzecze 7-13).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023r. poz. 497); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2017.1316  oraz 2018r. poz. 2209); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023.775) 

W przeciągu pięciu dni decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Bydgoszczy. W tym celu możemy Cię poprosić o pokazanie oświadczenia o stałym zamieszkaniu, dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi, np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Bydgoszczą, np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń, rachunki za media, korespondencja z innymi urzędami, ZUS, Urząd Skarbowy itp.

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ