Translate:
Środowisko
i zwierzęta
pdf
Zatwierdzenie dokumentacji lub dodatku do dokumentacji: hydrogeologicznej lub geologiczno – inżynierskiej lub złoża kopaliny

karta nr: UMB235

Chcesz przedłożyć dokumentację lub dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej czy też złoża kopaliny do zatwierdzenia? Tutaj wyjaśniamy jak uzyskać taka decyzję.

Wniosek można złożyć:

 1. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska ul. Grudziądzka 9-15 - budynek C, piętro II, pok. 206
 2. Drogą pocztową na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji lub dodatku do jednej z wymienionych dokumentacji geologicznych składa podmiot, który sfinansował wykonanie tej dokumentacji - osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Do wniosku o zatwierdzenie dokumentacji lub dodatku do jednej z wymienionych dokumentacji, który znajdziesz TUTAJ, należy dołączyć:

 1. Cztery egzemplarze opracowania w wersji papierowej i elektronicznej opracowanej przez uprawnionego geologa
 2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację oraz za pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Złożyć wymagane dokumenty:

 1. Drogą pocztową na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.
 2. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą.
 3. W sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska ul. Grudziądzka 9-15 - budynek C, piętro II, pok. 206.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zgłoszenia, zadzwoń pod numer telefonu (52) 5858 050.

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej  dokumentację lub dodatek do jednej z ww. dokumentacji geologicznych wynosi 10 zł i wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
 3. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:                                                                                                                                                                                                                     Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 4. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Opłaty skarbowej możesz dokonać przelewem lub w jednym punktów:

 • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
 • w punkcie  pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 , bud. C, pok. 211, tel. (52) 58 58 050.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronom decyzji.

 1. Art. 88 i 93 w powiązaniu z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r., poz. 1420, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)

Dokumentacja lub dodatek do dokumentacji: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej, złoża kopaliny, powinny zostać sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

 

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, dotyczące:

 • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
 • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
 • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Dodatek do dokumentacji powinien być opatrzony numerem (cyfra arabska), kolejnym po numerze ostatniego zatwierdzonego dodatku np. „Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej …”, jeżeli został już opracowany i zatwierdzony decyzją „Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej …”.

 

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ.