Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Pomoc finansowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego

karta nr: UMB45

Jesteś repatriantem mieszkającym w Bydgoszczy i chcesz uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem swojego lokalu mieszkalnego? Tutaj wyjaśnimy, jak uzyskać pomoc finansową.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wniosek znajdziesz TUTAJ

Repatriant mieszkający w Bydgoszczy, który poniósł koszty remontu, adaptacji lub wyposażenia swojego lokalu mieszkalnego. Wniosek może dotyczyć także każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe. 

1. Wniosek  - znajdziesz TUTAJ

2. Załączniki do wniosku:

A. Kopia Twojego dowodu osobistego, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia - kopia dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje.

B. Dowód poniesienia kosztów, w związku z remontem, adaptacją lub wyposażeniem Twojego lokalu mieszkalnego, a w przypadku osoby małoletniej, dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką pozostaje – oryginał lub uwierzytelniona kopia.

C. Kopia decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez Ciebie obywatelstwa polskiego.

D. Dokument, z którego wynika Twój tytuł prawny do lokalu mieszkalnego - oryginał lub uwierzytelniona kopia.

E. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku.

F. Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.

G. Numer Twojego rachunku bankowego.

1. Sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnianiu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu ( 52) 58-58-357.

Repatriant składa wniosek o pomoc finansową na częściowe pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Bydgoszczy w terminie 2 lat od dnia nabycia przez niego obywatelstwa polskiego. 

1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej wynosi 10 zł. 

2. Zapłacić można:

A. W  bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku przy ul. Jezuickiej 4A na parterze przy portierni).

B.  Przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „ opłata za wydanie decyzji”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej wydaje się niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania w tej sprawie, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13 (II piętro, pok. 211), 85-102 Bydgoszcz; tel./fax 52 58-58-357. 

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Ustawa z dnia 9 listopada 2006 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1105).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1204).

1. Pomoc finansowa ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów wynosi 6000 zł na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe i jest corocznie podwyższana w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

2. Najbliższa rodzina repatrianta oznacza małżonka repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej razem z repatriantem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) dostępna TUTAJ

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej udzielenia repatriantowi pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego