Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
pdf
Zwrot kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta poniesionych przez pracodawcę

karta nr: UMB52

Jesteś pracodawcą, który zatrudnił repatrianta mieszkającego w Bydgoszczy? Chcesz uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta, przeszkolenie repatrianta lub wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta? Tutaj wyjaśnimy, jak uzyskać refundację.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wniosek o zawarcie umowy o zwrot części kosztów związanych z aktywizacją zawodową repatrianta poniesionych przez pracodawcę znajdziesz TUTAJ.

O zwrot kosztów może ubiegać się pracodawca, który zatrudnił repatrianta mieszkającego w Bydgoszczy i niemającego możliwości samodzielnego podjęcia pracy oraz poniósł koszty: utworzenia stanowiska pracy, przeszkolenia repatrianta, wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne.

1. Wniosek - znajdziesz TUTAJ.

2. Załączniki do wniosku:

A. Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego nawiązanie z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące (umowa o pracę).

B. Uwierzytelniona kopia decyzji wojewody w sprawie posiadania przez zatrudnioną osobę obywatelstwa polskiego jako repatriant.

C. Oryginał zaświadczenia o niezaleganiu przez pracodawcę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

D. Oryginały opinii organów zatrudnienia o zawartych z pracodawcą umowach lub oświadczenie, że takie umowy nie były zawierane.

E. Oryginał pozytywnej opinii doradcy zawodowego powiatowego urzędu pracy o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy, w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów.

F. Kopia decyzji o uznaniu repatrianta za osobę bezrobotną.

G. Oryginały dokumentów potwierdzające poniesione przez pracodawcę koszty w związku z aktywizacją zawodową repatrianta:

a) W przypadku utworzenia stanowiska pracy: faktury, rachunki za zakup np. wyposażenia stanowiska pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń, oprogramowania specjalistycznego itp.

b) W przypadku wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne np.: lista płac, imienny raport miesięczny RCA, deklaracja DRA, potwierdzenia dokonania przelewów należnych składek do ZUS i Urzędu Skarbowego, potwierdzenia dokonania przelewów wynagrodzeń na rachunek repatrianta.

c) W przypadku przeszkolenia faktury i rachunki za: 

• przeszkolenie zrealizowane przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

• przejazdy i zakwaterowanie, jeżeli przeszkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania repatrianta,

• niezbędne badania lekarskie,

• niezbędne opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego.

H. Numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta. 

I. Opracowany przez pracodawcę program przeszkolenia w przypadku wniosku o zwrot kosztów przeszkolenia repatrianta.

J. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

K. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, tj. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – formularz znajdziesz TUTAJ.

L. Inne dokumenty, niezbędne do ustalenia prawa do otrzymania przez pracodawcę zwrotu części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta.

1. Całą sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnianiu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu (52) 58-58-357.

 

Zanim zatrudnisz lub przeszkolisz repatrianta skontaktuj się z Referatem Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich celem ustalenia szczegółów dotyczących złożenia wniosku o zwrot kosztów na aktywizację zawodową repatrianta. Uwaga: Prezydent Miasta Bydgoszczy dokonuje zwrotu wymienionych wyżej kosztów w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Opłat nie pobiera się.

Postępowanie kończy się zawarciem umowy między pracodawcą a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Wypłata refundowanych kosztów następuje zgodnie z terminami określonymi w ww. umowie. 

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, II piętro, pok. 211, 85-102 Bydgoszcz, tel. (52) 58-58-357.

W tej sprawie nie wdaje się decyzji administracyjnej. Prezydent Miasta i pracodawca podpisują umowę cywilno-prawną na podstawie Kodeksu cywilnego, od której nie przysługuje odwołanie, a spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny. 

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta(w tym przypadku Prezydent Miasta Bydgoszczy)  może zapewnić aktywizację zawodową repatrianta, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy przez zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

A. Utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

B. Przeszkolenie repatrianta (pracodawca otrzymuje zwrot kosztów przeszkolenia repatrianta, w wysokości do trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy z Prezydentem).

C. Wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne (zwrot kosztów obejmuje koszty do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, w okresie miesięcznym, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Zwrotu kosztów dokonuje się do 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z repatriantem).

2. Każda z ww. form aktywizacji zawodowej może być zastosowana jeden raz.

3. Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne oraz utworzenie stanowiska pracy następuje na podstawie umów zawartych między Prezydentem Miasta Bydgoszczy a pracodawcą.

4. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizacją zawodową we wszystkich formach nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia pierwszej z ww. umów. 

5. Prezydent Miasta Bydgoszczy nie może zawrzeć ww. umów jeżeli:

A. Pracodawca ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

B. Pracodawca nie dotrzymał warunków innych umów zawartych z organami zatrudnienia.

C. Doradca zawodowy powiatowego urzędu pracy wydał negatywną opinię o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy, w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów.

6. Prezydent Miasta Bydgoszczy może dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów aktywizacji zawodowej repatrianta pod warunkiem nawiązania z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.

7. Przeszkolenie repatrianta powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem przeszkolenia - nie dłużej niż 12 miesięcy.      

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępnaTUTAJ.