Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Wydawanie pozwoleń na prowadzenia prac w obiektach i w obszarach wpisanych do rejestru zabytków

karta nr: UMB256

Wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac i działań w obiektach i obszarach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego

Podstawa prawna: art.36 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.).

1. Wniosek właściciela obiektu, w przypadku pozostałych wnioskodawców - zgoda współwłaścicieli, umowa o użytkowanie, dzierżawę lub najem, pełnomocnictwo.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prace zmieniające zagospodarowanie terenu należy dołączyć decyzję o warrunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

2. Niezbędna dokumentacja naukowo-badawcza (dokumentacja historyczna, ekspertyza itp.) i techniczna ( inwentaryzacja, dokumentacja techniczna, projekt, program).

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 82 zł, opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejski Konserwator Zabytków Biuro Konserwatora Zabytków, ul. Jezuicka 2, pok.01, 85-102 Bydgoszcz, tel 52 58 58 499, 52 58 59 299.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Podstawa prawna: art. 77 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.  oraz Uchwała Nr XLVI/995/05 Rady Miasta Bydgoszczy z 27 kwietnia 2005 r.

 

2. Termin składania wniosków: do 15 lutego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie  prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich (architektonicznych) przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego rejestru zabytków do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru do pobrania TUTAJ

 

Wniosek o udzielenie dotacji do prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do pobrania TUTAJ