Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Jednostki pływające
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

karta nr: UMB112

Jesteś właścicielem jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m? Pamiętaj, że obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb.

1. Jachty oraz jednostki pływającej używane do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW.

2. Jachty oraz inne jednostki pływającej uprawiające żeglugę międzynarodową niezależnie od wielkości i mocy napędu.

3. Jednostki pływające używane do połowów rybackich.

1. Jeśli jednostka nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

2. Jeśli jednostka pływająca nie podlegała obowiązkowi rejestracji przed 1 sierpnia 2020 r. tj. wejściem w życie nowych przepisów, powinna zostać zarejestrowana do 31 grudnia 2021 r.

3. Właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w Systemie REJA24 jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Urząd o:

A. Zbyciu jednostki.

B. Nabyciu jednostki.

C. Zmianie stanu faktycznego czyli o zmianie danych zamieszczonych w rejestrze.

D. Zmianie stanu faktycznego wymagającego wykreślenia jednostki z rejestr.

Wnioski można przygotować i przesłać w szczególności przy wykorzystaniu e-usług systemu REJA24TUTAJ lub wybierając formę papierową, które umożliwiają:

1. Rejestrację jednostki:

- Wniosek o rejestrację jednostki - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Właściciel - druk można pobrać TUTAJ,

- Armator - druk można pobrać TUTAJ,

- Dane jednostki - rejestracja - druk można pobrać  TUTAJ,

- Pouczenie/oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

2. Zmianę danych jednostki:

- Wniosek o zmianę danych jednostki - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Właściciel - zmiana danych - druk można pobrać TUTAJ,

- Armator zmiana danych - druk można pobrać TUTAJ,

- Dane jednostki - zmiana danych - druk można pobrać TUTAJ,

- Pouczenie/oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

3. Rezerwacje numeru rejestracyjnego:

- Wniosek o rezerwacje numeru - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Właściciel - druk można pobrać TUTAJ,

- Dane jednostki - rezerwacja - druk można pobrać TUTAJ,

- Pouczenie/oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

4. Zgłoszenie zawiadomienia dotyczącego zbycia jednostki:

- Zawiadomienie o zbyciu - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Dane jednostki - druk można pobrać TUTAJ,

- Nabywca - druk można pobrać TUTAJ,

- Pouczenie/oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

5. Zgłoszenie zawiadomienia dotyczącego nabycia jednostki:

- Zawiadomienie o nabyciu - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Dane jednostki - druk można pobrać TUTAJ,

- Zbywca - druk można pobrać TUTAJ,

- Pouczenie/oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

6. Wykreślenie jednostki z rejestru:

- Wniosek o wykreślenie z rejestry - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Dane jednostki - druk można pobrać TUTAJ,

- Pouczenie/oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

 

7. Uzyskanie odpisu lub wyciągu z rejestru:

- Wniosek o odpis - wyciąg - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Odpis - wyciąg - druk można pobrać TUTAJ,

- Oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

8. Wydanie wtórnika:

- Wniosek o wydanie wtórnika - druk można pobrać TUTAJ,

- Wnioskujący - druk można pobrać TUTAJ,

- Dane jednostki - druk można pobrać TUTAJ,

- Pouczenie/oświadczenie - druk można pobrać TUTAJ.

 

Przygotowanie wniosku w formie papierowej wymaga wypełnienia ww. dokumentów.

1. Wnioski przygotowane w Systemie REJA24 można kierować do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, jako Organu Rejestrującego, wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną TUTAJ i posługiwać się jednym z trzech prawnie dopuszczonych środków identyfikacji elektronicznej tj.:

A. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo usługami dostarczonymi przy wykorzystaniu platformy Login.gov.pl:

B. Profilem Zaufanym (podpisem zaufanym),

C. Podpisem osobistym (nowym dowodem osobistym z warstwą elektroniczną).

2. Wnioski w formie papierowej można złożyć do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Referat Komunalny, ul. Jezuicka 4A, pok. 14, po telefonicznym (nr tel. 525858118, 525858457) uzgodnieniu daty złożenia wniosku.

1. Opłatę w wysokości  80 zł za:

A. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego. 

B. Zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

C. Wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego.

2. Opłatę w wysokości 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Ww. opłaty należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Księgowości nr: 90 1240 6452 1111 0010 4788 0932 w tytule przelewu wpisując: „REJA24”. (Skan potwierdzenia wpłaty stanowi załącznik do wniosku) lub wykorzystując płatność online ze strony Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, zakładka E - Urząd - Środowiska i zwierzęta - Wędkarstwo, rejestracja łódki - Karta Usługi UMB 112.

3. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa, należy  wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 w tytule przelewu wpisując „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo” (skan potwierdzenia wpłaty stanowi załącznik do wniosku).

Dowód rejestracyjny wydawany jest w ciągu 30 dni od dnia wprowadzenia wniosku do systemu.

Sprawa jest realizowana  za pomocą Systemu REJA24, którego administratorem jest Urząd Morski w Szczecinie. Organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Bydgoszczy reprezentowany przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, Referat  Komunalny, ul. Jezuicka 4A, pok. nr 14 tel.: 52 58 58 118.

W przypadku wydania decyzji odmownej, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

1. Postępowanie rejestrowe prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz.1500) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298)

2. Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Opłata za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Opłata za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Za przerejestrowanie jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Opłata za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo dołączone do wniosku o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów
Za pełnomocnictwo