Translate:
Kultura, sport
i edukacja

Kultura, sport i edukacja

Obiekty sportowe
pdf
Wydanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy

karta nr: UMB87

Jesteś osobą fizyczną lub prawną, która chce złożyć wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Zgłoszenia można dokonać przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE i podpisujesz profilem zaufanym.

Zgłoszenia dokonuje właściciel lub zarządca strzelnicy. 

Aby otrzymać decyzję zatwierdzającą regulamin strzelnicy należy:

1. Wypełnić wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy – do pobrania  TUTAJ

2. Regulamin strzelnicy w 2 egzemplarzach zgodny ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r., Nr 18, poz. 234 z póź. zm.) - do pobrania TUTAJ.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl.
Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE i podpisujesz profilem zaufanym.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: (tel. 52 58 58 222) -pokój nr 323a,(tel. 52 58 58 361) - pokój nr 322 ,sekretariat WE (tel. 52 58 58 136/137).

W dowolnym terminie przed rozpoczęciem działalności strzelnicy.

1. Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. 

2. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej”. Oryginał dowodu wpłaty prosimy dołączyć do wniosku.

Sprawę  prowadzimy przez maksymalnie 30 dni pod warunkiem złożenia kompletnych i poprawnych merytorycznie dokumentów.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Sportu, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B,  III piętro, pokój nr 323 A (tel. 52 58 58 222) , pokój nr 322 (tel. 52 58 58 361).

Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania wpisu  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA).

Art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z  2023 r. poz. 2048 t.j.),

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r., Nr 18, poz. 234 z póź. zm.) oraz art. 104 Kpa,

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

Rekomendujemy załatwienie sprawy przez Internet. Jeżeli zamierzasz złożyć dokumenty osobiście, zrób to w Sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 306-308, budynek B, III piętro, tel. (52) 58-58-136 - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.