Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Pochówek i Cmentarze
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych - działalność gospodarcza

karta nr: UMB70

Prowadziłeś własną działalność gospodarczą w latach 01.01.1989 r. – 30.06.2011 r.? Potrzebujesz zaświadczenie o okresach prowadzonej działalności? Potrzebujesz zaświadczenia o dowolnej firmie ewidencjonowanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w latach 01.01.1989 r. – 30.06.2011 r.?

Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć dowolna osoba fizyczna lub osoba prawna ponieważ Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy do 30.06.2011 r. jest jawna i każdy może wnioskować o dostęp do informacji w niej zawartych.   

1.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dostępny TUTAJ

2.Dokument tożsamości do wglądu

3.Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia

4.Pełnomocnictwo i ewentualną opłatę, jeśli występujeszw imieniu osoby trzeciej

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia w Urzędzie Miasta Bydgoszczy:

1. W skrzynce podawczej ul. Jezuicka 1 lub ul. Grudziądzka 9-15 bud A

2. Wyślij poprzez ePUAP wykorzystując opcję PISMO OGÓLNE

3. Przyślij wniosek pocztą: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Działalności Gospodarczej, ul. Grudziądzka 9-15

85-131 Bydgoszcz

O zaświadczenie występuje się w celu przedłożenia dokumentu przed innym urzędem lub instytucją albo do użytku prywatnego. Wskazany cel wystawienia dokumentu decyduje o stosownej opłacie skarbowej. 

Opłata skarbowa za wydawanie zaświadczenia o wpisie wykreślonym z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r. – 17 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni)

B. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16) 

C. Przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł przelewu: „za pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru zaświadczenia”

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, pok. nr 7,8,9 tel.: 52 58 59 103, 52 58 59 412, 52 58 58 156

Brak trybu odwoławczego. 

Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm. )

Art. 2 i 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018, poz. 647 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018, poz. 646 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.),

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176 ze zm.)

W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych organem właściwym pozostaje Prezydent Miasta Bydgoszczy. Dane dotyczące zamieszkania (zameldowania) oraz nr PESEL są ewidencjonowane w rejestrze PESEL. Właściwy Sąd może skierować do organu rejestrowego (CEIDG) wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego (tj. wystąpić o przekazanie danych z pełnego wpisu do CEIDG).

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych - działalność gospodarcza
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie wykreślonym z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych - działalność gospodarcza
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo