Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Pochówek i Cmentarze
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

karta nr: UMB116

Za granicą zmarła osoba, której zwłoki lub szczątki chcesz sprowadzić do Miasta Bydgoszczy? Nie wiesz, jak uzyskać zezwolenie? Poniżej wyjaśniamy, jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty należy załączyć.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków możesz złożyć przez Internet i z wymaganymi załącznikami wysłać:

1. Poprzez obywatel.gov.pl. – pamiętaj o założeniu profilu zaufanego 

2. Drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy: wgk@um.bydgoszcz.pl

3. Drogą pocztową na adres: Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz.

Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ. Pobierz, wypełnij, podpisz i wyślij, pamiętając, że Prezydent Miasta Bydgoszczy jest właściwy do wydania zezwolenia w przypadku, gdy zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane na cmentarzu położonym na terenie Miasta Bydgoszczy.

1. Prawo złożenia wniosku przysługuje:

A. Najbliższej pozostałej rodzinie osoby zmarłej, tj.:  pozostały małżonek(ka), krewni zstępni,  krewni wstępni,  krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

B. Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych, w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.

C. Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym, w przypadku zmarłych osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.

D. Osobom, które dobrowolnie zobowiążą się do pochowania wskazanych zwłok lub szczątków ludzkich.

2. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Do wypełnionego wniosku należy załączyć:

1. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

3. W razie potrzeby pełnomocnictwo do występowania w imieniu osoby uprawnionej do złożenia wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. W przypadku korzystania z adresu obywatel.gov.pl. pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer tel. 52 58 58 828, ul. Grudziądzka 9-15 bud D pok.5.

Wniosek należy złożyć po uzyskaniu stosownych dokumentów, wymaganych do złożenia wniosku.

1. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest zwolnione z opłaty skarbowej. 

2. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł, którą zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub w budynku przy ul. Jezuickiej 4A na parterze przy portierni).

B. W punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16). 

C. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – dotyczy zmarłej/ zmarłego …………….”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

3. Do przelewu zagranicznego: Kod SWIFT Bank Pekao SA: PKOP PL PW, IBAN Bank Pekao SA: IBAN PL + pełny numer rachunku

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. 

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Referat Cmentarzy Komunalnych, ul.Grudziądzka 9-15, bud D, pokój nr 5, tel. 52 58 58 828.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Urzędu Miasta Bydgoszczy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Art. 10 i art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)

§ 2 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

1. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Wyjątki od tej zasady mogą być czynione przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

2. Wydanie niniejszego zezwolenia warunkuje udzielenie zezwolenia przez właściwy Polski Urząd Konsularny.

3. Informacja RODO jest dostępna TUTAJ

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo złożone do wniosku o wydanie zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
Za pełnomocnictwo