Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Biuro Rzeczy Znalezionych

Sprawy obywatelskie

Biuro Rzeczy Znalezionych
pdf
Biuro Rzeczy Znalezionych

karta nr: UMB247

Znalazłeś lub zgubiłeś dokumenty / rzeczy o wartości powyżej 100 złotych na terenie miasta Bydgoszczy?

Każdy kto znalazł rzecz na terenie miasta Bydgoszczy i nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

 

 

Rzeczy / dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych osobiście bądź listownie.

 

Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie należy oddać jednostce organizacyjnej Policji.

Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje:

- pieniądze, których wartość przekracza 100 złotych, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz korali lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej- o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu,

- rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy,

- rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego oraz karty powołania.

- inne rzeczy, które znalazca może oddać.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych  nie przyjmuje:

- rzeczy których szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

- gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności jak również zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

 

 

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

 

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 6a/2a.

  1. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty. Odbiór rzeczy znajdujących się w depozycie możliwy jest wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem.

  2. Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.

  3. Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w poświadczeniu.

  1. W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie ( nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Miasto Bydgoszcz. Miasto na prawach powiatu.

  2. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez nią kosztów.

  3. Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje znalazcy zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.

  4. Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny. 

Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Spraw Obywatelskich

ul. Jezuicka 6a/2a, 85-102 Bydgoszcz

parter, pok. 2a

tel.: 052 58 58 087

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2019, poz. 908)

 

1. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania i siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy.

2. W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy ta osoba jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, Biuro Rzeczy Znalezionych dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

Gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub
ogólnopolskim.

 

Wezwania o których mowa w punkcie 1 i 2 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

 

 

Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie należy oddać jednostce organizacyjnej Policji.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.