Translate:
Działalność
gospodarcza
Strona główna / Działalność gospodarcza / Zezwolenia na Alkohol
Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

karta nr: UMB100

Posiadasz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych? Jesteś zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych możesz złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
  • listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy na Epuap:

ePUAP: /umb/SkrytkaESP

 

Wniosek dostępny poniżej:

- format PDF

- format DOC

 

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCY:

- format PDF

- format DOC

 

Oświadczenie składa przedsiębiorca posiadający / korzystający z zezwolenia na sprzedaż alkoholu - osobiście lub przez pełnomocnika.

Druk pełnomocnictwa dostępny poniżej:

- format PDF

- format DOC

1. Dokumentację np. wydruki z kasy fiskalnej, która wykaże wartość sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym, odrębnie dla każdej grupy alkoholu (piwo, wino, wódka). Pamiętaj, że wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

2. Wypełniony i podpisany druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli działasz przez pełnomocnika.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Wypełnione i podpisane oświadczenie prześlij poprzez obywatel.gov.pl, przy wykorzystaniu opcji PISMO OGÓLNE.

2. Oświadczenie możesz złożyć osobiście lub przesyłając pocztą na adres ul. Przyrzecze 13, II piętro, pokój nr 214 lub 215, 85-102 Bydgoszcz. Nie jest konieczne wcześniejsze umówienie się.

3. Jeżeli składasz oświadczenie przez Internet pamiętaj, że pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

4. W przypadku osobistego lub korespondencyjnego zrealizowania sprawy przez pełnomocnika, dokument pełnomocnictwa (do każdego oświadczenia) należy dołączyć w oryginale lub w odpisie jeżeli jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą  podatkowym.

5. W przypadku osób prawnych musisz pamiętać o podpisaniu oświadczenia lub pełnomocnictwa - przez osoby wymienione w Dziale II KRS – sposób reprezentacji, natomiast w przypadku wspólników spółki cywilnej przez wszystkich wspólników.

Do dnia 31 stycznia w każdym roku kalendarzowym.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest zależna od obrotów w roku ubiegłym.

Podstawowa roczna opłata na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających: 

- do 4,5 % alkoholu oraz piwa                                                                                      wynosi 525 zł

- powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)                                              wynosi 525 zł

- powyżej 18% alkoholu                                                                                               wynosi 2100 zł

Opłata za korzystanie z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) -wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu- wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę podstawową.  

Opłata za jedno pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo (tylko w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną).

Zapłacić można: 

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. przy ul. Jezuickiej 4a na parterze),

B. Przelewem bankowym na konto numer  03 1240 6960 3905 1034 0000 0000 - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwoleń w roku np. 2021 r. – I rata, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Księgowości,

C. Opłatę za pełnomocnictwo zapłacisz również przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz opłata za pełnomocnictwo, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu, nie wiąże się z wydaniem decyzji administracyjnej. 

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, pok. 214 lub 215, tel. (52) 58 58 256, (52) 58 58 462

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2151)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 2111).

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem  podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy - mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku - wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia i dokonania opłaty w określonej wysokości, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie  nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu  zezwolenia.

Zgodnie z art. 18  ust.12 pkt 5 lit. a oraz ust. 12a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna poniżej:

- format PDF

- format DOC

Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach dotyczących wydania zezwolenia, decyzji o zmianie/ wygaśnięcia, złożenie oświadczenia
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo