Translate:
Działalność
gospodarcza
pdf
Udzielanie dotacji niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom, poradniom psychologiczno-pedagogicznym

karta nr: UMB189

Prowadzisz niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, chcesz otrzymać dotację? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu, listownie lub za pomocą ESP ePuap: /umb/SkrytkaESP (jeśli posiadasz podpis elektroniczny).

Wniosek składa organ prowadzący szkołę, placówkę lub pełnomocnik reprezentujący organ prowadzący (pełnomocnictwo musisz dołączyć do wniosku).

Aby złożyć wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły i placówki musisz:

1.Posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla szkoły lub placówki, na którą chcesz otrzymać dotację. (Zaświadczenia nie musisz dołączać do wniosku- znajduje się ono w aktach Wydziału Edukacji i Sportu)

Jeśli nie posiadasz zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zobacz jak je uzyskać TUTAJ

2. Wypełnić wniosek o udzielenie dotacji na dany rok budżetowy TUTAJ

v  do wniosku  załącz upoważnienia:

-  upoważnienie do składania (podpisywania) w imieniu organu prowadzącego miesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów, wychowanków, słuchaczy, uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

- upoważnienie do obsługi  w imieniu organu prowadzącego systemu elektronicznego, służącego do obsługi dotacji – ODPN.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami dostarcz (osobiście lub listownie) do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 312, budynek B, III piętro lub przez Internet poprzez obywatel.gov.pl (po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE).

 

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku zadzwoń pod numer  telefonu: (52) 58 58 432.

Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Opłat nie pobiera się.

Terminowe i kompletne złożenie wniosku oraz przekazanie danych do Systemu Informacji Oświatowej skutkuje otrzymaniem dotacji od początku roku kalendarzowego.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Dotacji i Rozliczeń, ul. Grudziądzka 9-15, III piętro, pokój nr 312, pokój nr 310 (tel. 52 58 58 432, 52 58 58 657, 52 58 58 643, 52 58 58 662, 52 58 58 058).

1.Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.).

 

2.Uchwała Nr XII/233/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 3389).

Pamiętaj

 

Poza terminowym i kompletnym złożeniem wniosku o udzielenie dotacji musisz przekazać dane do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.