Translate:
Działalność
gospodarcza
pdf
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

karta nr: UMB102

Jesteś osobą fizyczną lub prawną, która chce prowadzić niepubliczne przedszkole, szkołę lub placówkę? Nie wiesz, jak uzyskać wpis do ewidencji? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu lub za pomocą ESP ePuap: /umb/SkrytkaESP (jeśli posiadasz podpis elektroniczny).

Wniosek składa organ prowadzący szkołę, placówkę lub pełnomocnik reprezentujący organ prowadzący (pełnomocnictwo musisz dołączyć do wniosku).

1. Aby złożyć wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych należy:

A. Wypełnić wniosek o wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji  – do pobrania TUTAJ

B. Wypełnić załącznik nr 1 do wniosku zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – do pobrania TUTAJ

C. Wypełnić załącznik nr 2 do wniosku zawierający informację o warunkach lokalowych – do pobrania TUTAJ

2. Wniosek i załączniki muszą zawierać:

A. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w przypadku osoby prawnej wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego).

B. Statut szkoły lub placówki.

C. Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły/placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.

D. Dane dotyczące kwalifikacji kadry pedagogicznej i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia.

E. Wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidziane oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.

F. Opinię właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka.

G. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:

art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,

art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

H. Dane niezbędne do wpisania szkoły/placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

UWAGA: Szkoła niepubliczna  może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia –  także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Szkoła niepubliczna  prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi również opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ 

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: 52 58 59 202 (pokój nr 303)   lub 52 58 58 136.

Nie później niż na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności przez placówkę oświatową.

Opłat nie pobiera się.

Sprawę  prowadzimy przez maksymalnie 30 dni pod warunkiem złożenia kompletnych i poprawnych merytorycznie dokumentów.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, III piętro, pokój nr 303 (tel. 52 58 59 202) lub tel. 52 58 58 136.

Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania wpisu wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 t.j.) i art. 168  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 t.j.)

Rekomendujemy załatwienie sprawy przez Internet. Możesz także fizycznie złożyć dokumenty, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w Sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu UMB, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 306-308, budynek B, III piętro, tel. (52) 58-58-136 lub przesłać komplet dokumentów pocztą tradycyjną.