Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty / Pozostałe kwestie finansowe
pdf
Postępowanie windykacyjne – tryb cywilnoprawny

karta nr: UMB108

Zapomniałeś o zapłacie swoich należności np. z tytułu dzierżawy, czasowego zajęcia terenu, najmu pomieszczeń lub użytkowania wieczystego gruntu gminy lub Skarbu Państwa?

Miasto Bydgoszcz będzie podejmowało czynności windykacyjne w celu dochodzenia należności. Pracownik komórki windykacyjnej po stwierdzeniu opóźnienia w zapłacie czynszu dzierżawnego, opłaty za użytkowanie lub innych płatności  w ramach zawartych z Miastem umów, skieruje do Ciebie wezwanie do zapłaty należności wraz z odsetkami.  Wezwanie może zawierać  ostrzeżenie o zamiarze umieszczenia informacji o zadłużeniu w rejestrze dłużników BIG InfoMonitor. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zawarłeś umowę z Miastem, z której nie wywiązałeś się z zapłatą w określonym terminie, możesz otrzymać wezwanie do zapłaty wraz z kosztami rekompensaty za dochodzenie należności  (równowartość 40, 70 lub 100 euro w zależności od wysokości zadłużenia). 

Powinieneś dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania na rachunek bankowy wskazany w piśmie. W razie braku możliwości dokonania zapłaty jednorazowo skontaktuj się z nami pod numerem telefonu wskazanym w wezwaniu lub pisemnie, w celu uzyskania szczegółowych informacji. Możesz złożyć oświadczenie o systematycznej spłacie całości zadłużenia w terminie późniejszym, nie przekraczającym pół roku, pod warunkiem załączenia dowodu dokonania częściowej wpłaty. Możesz również złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty. W tym celu należy przedstawić swoją sytuację materialną tj. miesięczne dochody i wydatki gospodarstwa domowego (wskazując ilość osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe) oraz złożyć oświadczenie majątkowe, a w przypadku przedsiębiorcy zaświadczenia oraz informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie ulgi zgodnie z Uchwałą Nr L/1055/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017 r. lub przepisami odrębnymi.

W przypadku, gdy na skierowane wezwanie nie odnotujemy wpłaty, albo nie wywiążesz się z terminów zadeklarowanych w oświadczeniu lub w zawartej z Miastem ugodzie, otrzymasz wezwanie ostateczne do zapłaty, w którym jeśli kwota zaległości przekraczała 200 zł (osoby fizyczne) lub 500 zł (podmioty gospodarcze) poinformujemy Cię o umieszczeniu danych w rejestrze dłużników oraz o zamiarze przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego. Skierowanie pozwu o zapłatę spowoduje powstanie kosztów postępowania sądowego, do zapłaty których zobowiązany jest dłużnik.  Natomiast umieszczenie danych w rejestrze BIG InfoMonitor może spowodować odmowę udzielenia  kredytu przez banki lub firmy pożyczkowe, a także problemy z zawieraniem umów z dostawcami sieci teleinformatycznych, prądu, gazu itp. W celu wykreślenia danych o zadłużeniu z rejestru należy dokonać całkowitej spłaty zaległości. Wówczas Miasto ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od zaksięgowania wpłaty usunąć Twoje dane z rejestru.

Etap sądowy dochodzenia należności -  nakaz zapłaty oraz  środki odwoławcze

Jeśli Miasto wystąpi na drogę postępowania sądowego najprawdopodobniej otrzymasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który sąd lub referendarz sądowy wydaje na posiedzeniu niejawnym, a więc bez obecności obu stron postępowania. Takie orzeczenie sądowe zawiera sygnaturę danej sprawy np. I Nc 112/20, VI Nc-e 1273452/20 (nakaz wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym), datę wydania nakazu, dane sądu i wskazanie powoda, na rzecz którego zasądzono  określoną w nakazie kwotę. Jednocześnie sąd nakazuje pozwanemu, aby w ciągu 2 tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami sądowymi lub w tym samym terminie wniósł sprzeciw. W sytuacji, gdy nie zgadzasz się z wysokością zasądzonego roszczenia lub z innych powodów podważasz zasadność zapłaty zasądzonych w nakazie kwot, powinieneś skorzystać z możliwości odwołania.  Jeżeli  sprzeciw zostanie wniesiony prawidłowo przewodniczący wyznaczy rozprawę i sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. 

Egzekucja komornicza – środki zaskarżenia

W przypadku braku zapłaty należności stwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty musisz liczyć się z postępowaniem egzekucyjnym. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności Miasto skieruje nakaz zapłaty z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego, który dokona zajęcia składników Twojego majątku.

Jeśli uznasz, że postępowanie egzekucyjne z powodów formalnych jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, na podstawie przepisów art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego możesz bronić swoich praw, np. przez wniesienie tzw. „Skargi na czynności komornika” , przy czym należy pamiętać, że:

1. Skargę wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika, za pośrednictwem komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

3. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

4. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. 

O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając Twoją skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne?

Jeżeli otrzymałeś niespodziewaną korespondencję od komornika sądowego, a w żaden sposób nie uczestniczyłeś w postępowaniu sądowym prowadzącym do wydania tytułu egzekucyjnego (nie otrzymałeś nakazu zapłaty i nie masz o nim żadnej wiedzy), możesz rozważyć  wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Powództwo przeciwegzekucyjne odnosi się tylko i wyłącznie do nieprawidłowości związanych z zasadnością oraz dopuszczalnością prowadzenia postępowania egzekucyjnego (komornik nie sprawdza bowiem treści obowiązku objętego tytułem wykonawczym), tzn. w dwóch przypadkach:

1. Jeżeli uważasz, że klauzula wykonalności została nadana tytułowi egzekucyjnemu w sposób nieprawidłowy.

2. Jeżeli po wydaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego orzeczenie nie może być dalej egzekwowane (np. spłaciłeś już całą należność).

Sądem właściwym do rozpoznania powództwa przeciwegzekucyjnego będzie sąd, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Zazwyczaj będzie to sąd właściwy dla komornika prowadzącego postępowanie. 

Uwaga: Powództwo przeciwegzekucyjne podlega opłacie sądowej, która jest określana jako 5% wartości przedmiotu sporu.

Postępowanie egzekucyjne kończy się w przypadku wyegzekwowania należności pieniężnej w całości lub  umorzenia postępowania z przyczyn określonych w ustawie Kodeks postępowania cywilnego (art. 824-825). Przy czym umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza, że dług przestaje istnieć. Do czasu przedawnienia wierzytelności, Miasto może wnioskować o podjęcie kolejnych postępowań egzekucyjnych. Każda czynność podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia należności przerywa bieg przedawnienia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 123-124 Kodeksu cywilnego). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020r. poz. 1740 t.j.)

Ustawa z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 t.j.)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2021r. poz. 424 t.j.)

Ustawa z dnia 8 marca 2013r. o zapobieganiu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020r. poz. 935 t.j.)

Uchwała Nr L/1055/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,  przypadających Miastu Bydgoszcz lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego upoważnionych (Dz. Urz. woj. Kuj-Pom z 2017r. poz. 4237)