Translate:
Podatki
i opłaty
Strona główna / Podatki i opłaty / Pozostałe kwestie finansowe
Zwrot opłaty skarbowej / nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

karta nr: UMB134

Wpłaciłeś nienależną opłatę skarbową lub wpłaciłeś opłatę skarbową w wysokości wyższej od należnej? Mimo zapłacenia opłaty skarbowej urząd nie dokonał wnioskowanej czynności urzędowej, nie wydał Ci zaświadczenia lub zezwolenia? Tutaj wyjaśniamy, jak uzyskać zwrot.

Nie musisz w tym celu przychodzić do Urzędu, zgłoś to: 

1. Internetowo poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP

2. Pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Jezuicka 6-14, 85-102 Bydgoszcz.

Do podpisania wniosku przesyłanego drogą elektroniczną potrzebny Ci będzie kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym.

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową).

Możesz złożyć wniosek, jeżeli wystąpiłeś o wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub o dokonanie czynności urzędowej – w przypadku, gdy zaświadczenie lub zezwolenie nie zostało wydane, gdy nie dokonano czynności urzędowej. Z wnioskiem możesz wystąpić osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Jeśli jesteś osobą fizyczną:

a. wniosek  o zwrot opłaty skarbowej –> pobierz TUTAJ

b. pełnomocnictwo szczególne, do określonych czynności (w przypadku działania przez pełnomocnika) na formularzu PPS-1 – pobierz TUTAJ wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu. 

2. Jeśli jesteś osobą prawną:

a. wniosek o zwrot opłaty skarbowej –> pobierz TUTAJ

b. pełnomocnictwo szczególne, do określonych czynności (w przypadku działania przez pełnomocnika) na formularzu PPS-1 –> pobierz TUTAJ  wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą. 

1. Wypełnij i podpisz wniosek.  

2. Przygotuj wymagane załączniki (w tym pełnomocnictwo, jeśli jest konieczne w Twojej sprawie). 

3. Przyślij wniosek wraz z załącznikami przez e-PUAP (wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

lub

4. Przyślij wniosek  pocztą tradycyjną.

Pamiętaj! Wniosek musi być podpisany albo odręcznie (w przypadku przesłania pocztą tradycyjną) lub elektronicznie (podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) – w przypadku złożenia przez e-PUAP. Nie można złożyć wniosku przysyłając go zwykłym mailem lub załączając jego scan.

1. Za złożenie wniosku nie pobiera się opłat.

2. Dodatkowa opłata skarbowa w wysokości 17 zł w przypadku, gdy złożysz do sprawy  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię (w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). Należną opłatę skarbową wnieś na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 tytułem: „opłata skarbowa od pełnomocnictwa”. Nie zapłacisz za złożenie pełnomocnictwa udzielonego mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, babci, dziadkowi, rodzicom lub rodzeństwu. 

Twoją sprawę rozpatrzymy w terminie miesiąca.  W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mieli możliwości dotrzymać ustawowego terminu, poinformujemy Cię o tym na piśmie i wskażemy nowy termin załatwienia sprawy.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Referat Księgowości Podatkowej.

Informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu (osoby fizyczne i prawne): 52 58 58 246.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Pamiętaj o wpisaniu numeru PESEL lub numeru NIP w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

Art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 974).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Pamiętaj, że:

1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

a. od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.

b. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

4. W przypadku osób prawnych wniosek o zwrot lub stwierdzenie nadpłaty należy podpisać zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS, ustawy lub statutu.

Opłata za pełnomocnictwo