Translate:
Budownictwo
i architektura
pdf
Estetyka przestrzeni (reklamy, kolorystyka, obiekty handlowe, ogródki letnie, działania artystyczne, obiekty małej architektury)

karta nr: UMB237

Prowadzisz firmę i chcesz umieścić szyld na budynku lub planujesz zmienić oznakowanie reklamowe? Chcesz zaaranżować czasowe stoisko handlowe? Chcesz uzyskać opinię w sprawie reklamy umieszczanej na środkach komunikacji miejskiej? Chcesz złożyć wniosek dotyczący zaopiniowania kolorystyki budynku? Tutaj wyjaśniamy, jak wygląda procedura uzyskania opinii Plastyka Miasta.

Wniosek możesz złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 lub w biurze Plastyka Miasta przy ul. Sielanka 8A, I piętro, pok. 6. Wniosek możesz również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: d.bialczyk@um.bydgoszcz.pl Wniosek powinien być podpisany i zeskanowany.

 

Każdy właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik wieczysty, posiadacz/ dzierżawca/ najemca. Wniosek możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Aby wniosek był kompletny dołącz właściwe dla danej sprawy załączniki graficzne. Wniosek możesz zredagować samodzielnie albo skorzystaj z formularza.

A.      Reklamy (szyld, czyli oznakowanie reklamowe w miejscu prowadzonej działalności i pozostałe nośniki reklamowe):

·         Wniosek  – TUTAJ

·         Projekt reklamy w kolorze,  z wymiarami

.         Wizualizacja przedstawiająca umiejscowienie reklamy, np. zdjęcie ukazujące szerszy kontekst sytuacyjny z naniesionym projektem reklamy, lub z zaznaczeniem miejsca umieszczenia  reklamy.

B.      Kolorystyka elewacji:

·         Wniosek  – TUTAJ

·         Kolorystyka elewacji z podaniem numerów farb konkretnej firmy lub według uniwersalnego wzornika NCS lub RAL oraz wskazanie innych rozwiązań materiałowych zastosowanych na poszczególnych fragmentach elewacji (cokół, detale architektoniczne, stolarka, itp.)

·         Zdjęcia ukazujące otoczenie przedmiotowego obiektu

·         Dodatkowo mapka sytuacyjna lub PZT (Projekt Zagospodarowania Terenu)

 

C.       Pawilony handlowe, stoiska handlowe, ogródki gastronomiczne:

·         Wniosek  – TUTAJ

·         Projekt kolorystyki lub aranżacji obiektu z oznakowaniem reklamowym i z elementami wyposażenia (ogrodzenie, krzesła, stoliki, donice, itp.)

·         Zdjęcia ukazujące otoczenie przedmiotowego obiektu

 

D.      Działania artystyczne i oprawa imprez:

·         Wniosek  – TUTAJ

·         Przedstawienie formy wszystkich elementów aranżacji

·         W zależności od potrzeb: wizualizacja, szkic, opis wydarzenia, zdjęcia z analogicznego wydarzenia zrealizowanego wcześniej

 

E.      Grafika reklamowa na środkach miejskiej komunikacji publicznej:

·         Wniosek z podaniem terminu ekspozycji – TUTAJ

·         Projekt reklamy w kolorze

 

F.       Sprawy inne, m.in. ingerencja w architekturę budynku:

·         Wniosek – TUTAJ

·         W zależności od potrzeb: szkice, projekty

 

Pracownicy jednostki mogą dodatkowo zażądać złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: 52 58 58 177

Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku. Opłata pobierana jest za pełnomocnictwo.

 

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

 

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część III kolumna 3 ust. 9 oraz część IV kolumna 3.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

- na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

- w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85-130 Bydgoszcz;

- w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

- w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8-10 w Bydgoszczy.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 60 dni, natomiast w praktyce opinię Plastyka można uzyskać w ciągu 14 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego.

Biuro Plastyka Miasta, ul. Sielanka 8A, I piętro, pokój nr 6, tel. 52 58 58 177, e-mail: m.iwinski@um.bydgoszcz.pl, d.bialczyk@um.bydgoszcz.pl

We wniosku wskaż, z czym się nie zgadzasz, określ, czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Plastyk Miasta działa w oparciu o art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. c. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Zarządzenie Nr 795/05 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad umieszczania reklam w miejskiej przestrzeni publicznej, Zarządzenie Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej, która stanowi wystawa zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych,Polecenie służbowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie poprawy estetyki pawilonów i kiosków zlokalizowanych w granicach Miasta Bydgoszczy, Zarządzenie Nr 318/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych do projektowania sezonowych ogródków gastronomicznych sytuowanych na terenie Miasta Bydgoszczy.”Opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

Również zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiają wydanie opinii w oparciu o konkretne ustalenia, a także umożliwiają podejmowanie interwencji w związku z realizacjami niezgodnymi z zapisami planu.

Zasady ogólne dotyczące szyldów i pozostałych nośników reklamowych:

 

1. Obowiązuje zakaz lokalizacji tablic, nośników reklamowych i urządzeń reklamowych:

1)  zmieniających lub zakrywających elementy wystroju architektonicznego, np. kolumny, pilastry, łuki bram, obramienia portali i okien, stolarkę okienną, powierzchnię szyb w sposób eliminujący otwór okienny z kompozycji budynku (z wyjątkiem szyb witryny sklepowej – jej górnej części), balustrady, gzymsy i zwieńczenia, płyciny i kompozycje sztukatorskie, połacie dachowe itp.,

2)      zasłaniających obiekt zabytkowy lub o znacznych walorach architektonicznych,

3)      na balkonach, balustradach, bramach, drzewach, w tym banerów, naklejek, plakatów i ulotek,

4)      umieszczonych w sposób uniemożliwiający prawidłowe korzystanie z budynku i poszczególnych pomieszczeń (np. ograniczających doświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, usługowych, biurowych),

5)   na ogrodzeniach, w tym banerów, naklejek i plakatów (z wyjątkiem systemowych rozwiązań miejskich oraz znormalizowanych reklam o funkcji szyldu, umieszczanych na ogrodzeniu w sytuacji, gdy budynek, w którym prowadzona jest działalność nie jest widoczny od strony drogi/ chodnika),

6)      na mostach, wiaduktach, kładkach, obiektach inżynierskich oraz ich barierkach, ścianach,

7)      barierkach rozdzielających jezdnie, torowiska i przystanki, urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8)      w parkach oraz na tle zwartych kompleksów zieleni,

9)    zasłaniających znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy systemu ITS i inne elementy towarzyszące infrastrukturze drogowej lub wykonanych w  nawiązaniu do formy (kształtu, koloru, symboliki) znaków drogowych,

10)   na słupach sygnalizacji świetlnej, elementach ITS, konstrukcjach wsporczych znaków drogowych,

11)   na słupach oświetleniowych, w tym naklejek i plakatów (z wyjątkiem systemowych rozwiązań miejskich),

12)   na wiatach przystankowych, z wyjątkiem citylightów, jeśli stanowią część wyposażenia wiaty,

13)   w formie reklamy mobilnej, w szczególności na przyczepach samochodowych, wózkach, platformach, lawetach, samochodach – pojazdach zmieniających obrys fabryczny karoserii, w tym porzuconych samochodach,

14)   w obrębie trójkąta widoczności ograniczających widoczność np. drogi,

15)   ograniczających widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego,

16)   w obrębie skrzyżowań, z wyjątkiem systemowych reklam kierunkowych w ich obrębie, umieszczonych na wspólnym nośniku lub w formie pylonu z wymiennymi, ujednoliconymi tablicami,

17)   w pasach rozdzielających jezdnie,

18)   w obrębie przystanków autobusowych oraz przejść dla pieszych,

19)   w odległości mniejszej niż 50m od pomników i miejsc pamięci oraz pomników przyrody,

20)   w odległości mniejszej niż 20m od systemowych rozwiązań miejskich (po tej samej stronie drogi),

21)   w odległości mniejszej niż 60m od skrzyżowania, w tym skrzyżowań o ruchu okrężnym

22)   w odległości mniejszej niż 15m od znaków drogowych,

23)   w zgrupowaniu większym niż dwa wolno stojące nośniki w promieniu 50m,

24)   w formie telebimu,

25)   niepołączonych trwale z gruntem,

26)   na pustostanach budynków, obiektach do rozbiórki.

 

2.  Lokalizację oraz formę nośników reklamowych wolno stojących oraz umieszczonych na istniejących obiektach budowlanych należy uzgodnić z Plastykiem Miejskim przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub przed zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Dla nowo projektowanych budynków usługowo-handlowych lub mieszkalnych z funkcją usługową oraz w wypadku postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania na budynek z funkcją usługową  ustala się:  w przypadku nośników wolno stojących wymóg wyznaczenia przestrzeni reklamowej w projekcie zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem formy oraz lokalizacji nośników reklamowych, a w przypadku nośników reklamowych umieszczanych na obiekcie budowlanym, wymóg wyznaczenia przestrzeni reklamowej na elewacji obiektu.           3.    Zasady ogólne dotyczące szyldów:

1)      szyld (oznakowanie reklamowe) należy umieścić:

a)      w miejscu prowadzenia działalności;

b)      na estetycznie przygotowanej elewacji budynku (brak wystających elementów, okablowania, pozostałości po poprzedniej reklamie lub innych urządzeniach); nie dopuszcza się zmiany koloru fragmentu elewacji w celu oznakowania prowadzonej działalności;

c)    maksymalnie do wysokości pierwszej kondygnacji; jeśli to możliwe w pasie ściany pomiędzy witryną a gzymsem nadparterowym); dopuszcza się umieszczenie szyldu powyżej pierwszej kondygnacji w sytuacji, gdy lokale znajdują się powyżej parteru a zamontowanie szyldu w kondygnacji parteru nie jest możliwe; dopuszcza się umieszczanie szyldów na dachach na budynkach wyższych niż 9m, w formie neonu lub liter przestrzennych pod warunkiem dostosowania ich stylistyki i wielkości do architektury budynku;

d)      z poszanowaniem podziałów architektonicznych budynku;

e)    w taki sposób, by stanowił integralną część wystroju architektonicznego elewacji, nie przesłaniał lub niszczył detali architektonicznych nie zasłaniał powierzchni okien – stolarki okiennej, szyb, z wyjątkiem górnych partii witryn – nadświetli;

f)      w obrębie jednego budynku lub zespołu zabudowy mieszkaniowej według jednolitych zasad (podobna forma, wielkość, wysokość, długość wysięgnika) oraz na jednakowej wysokości;

g)  w formie systemu modułowych tablic informacyjno-reklamowych montowanych przy drzwiach wejściowych – w miejscu gdzie prowadzona jest działalność przez wiele podmiotów; tablice umieszczone jedna pod drugą w równych odstępach winny mieć ujednolicony format; dopuszcza się rozmieszczenie tablic najwyżej w dwóch pionowych pasach w obrębie głównego wejścia do budynku; na budynkach wpisanych do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, do gminnej ewidencji zabytków oraz objętych inną formą ochrony na podstawie przepisów odrębnych, należy stosować tablice na dystansach, tak aby nie przylegały bezpośrednio do elewacji lub wolno stojący system ujednoliconych tablic umieszczony przy elewacji ze znakami firmowymi wszystkich firm prowadzących działalność;

h)     na wysokości dostosowanej do górnej krawędzi wnęk okiennych lub drzwiowych w wypadku szyldów w formie semafora – prostopadłego do elewacji, na wysięgniku.

2)      szyld może składać się najwyżej z dwóch nośników reklamowych(nie licząc informacji
o godzinach otwarcia – pod warunkiem, że format nie przekroczy 0,5m²);

3)     można umieścić dodatkowy element reklamowy w formie potykacza reklamowego o wymiarach maksymalnych 100cm x 70cm lub w formie przestrzennej nieprzekraczającej 2m wysokości, w godzinach otwarcia lokalu; dla jednego lokalu dopuszcza się jeden potykacz; w wypadku gdy lokal ma dwa wejścia, a odległość między tymi wejściami, mierzona wzdłuż zewnętrznych ścian budynków, wynosi więcej niż 15m, dopuszcza się zastosowanie drugiego potykacza;

4)     przy granicy działki można ustawić nośnik reklamowy formatu małego lub średniego w formie identyfikacyjnego pylonu reklamowego, wskazującego usytuowanie miejsca prowadzenia działalności; jeśli na danym terenie prowadzi działalność kilka podmiotów możliwe jest postawienie jednego pylonu formatu małego, średniego lub standard z systemem tablic reklamowych;

 

4.    Zasady ogólne dotyczące nośników reklamowych naściennych oraz umieszczanych na ogrodzeniach i rusztowaniach nie spełniających funkcji szyldu:

1)     dopuszcza się lokalizowanie nośników naściennych z poszanowaniem podziałów architektonicznych budynku oraz według jednolitych zasad w obrębie budynku (podobna forma, wielkość, wysokość);

2)    na ścianie szczytowej budynku dopuszcza się lokalizowanie maksymalnie dwóch nośników reklamowych typu billboard o ujednoliconym formacie –  w układzie pionowym lub poziomym;

3)  dopuszcza się lokalizację jednej siatki wielkoformatowej zakomponowanej w sposób wypośrodkowanyna szczytowejścianie budynku;

4)    dopuszcza się umieszczanie w witrynie/ oknieinformacji o kupnie, sprzedaży lub wynajmie lokalu/ nieruchomości, w szerokości otworu okiennego, w kolorystyce brąz-ècru/ grafit-złamana biel;

5)      dopuszcza się umieszczanie na ogrodzeniu informacji o kupnie, sprzedaży lub wynajmie lokalu/nieruchomości w formie tablicy reklamowej w kolorystyce brąz-ècru/ grafit-złamana biel, dostosowanej formatem do przęseł/ podziałów konstrukcyjnych ogrodzenia;

6)    dopuszcza się siatki wielkoformatowe i banery reklamowe sytuowane na rusztowaniach, wyłącznie w trakcie trwania prac budowlanych, z zachowaniem okresu ekspozycji nie dłuższym niż 6 miesięcy;             

7)  dopuszcza się umieszczanie banerów reklamowych i innych nośników reklamowych na tymczasowych ogrodzeniach placu budowy, dostosowanych formatem do przęseł/ podziałów konstrukcyjnych ogrodzenia, z zachowaniem okresu ekspozycji nie dłuższym niż 6 miesięcy.

 

5.       Zasady ogólne dotyczące nośników reklamowych wolnostojących, nie spełniających funkcji szyldu:

1)   dopuszcza się miejskie rozwiązania systemowe, w tym elementy promocyjne miasta, np. baner system, systemowe słupy ogłoszeniowe i reklamy kierunkowe komercyjne;

2)     dopuszcza się lokalizowanie wolno stojących nośników reklamowych według jednolitych zasad na danym odcinku drogi tj. kolor, jednorodny format, konstrukcja, równe odległości, jednak nie więcej niż jeden nośnik w szerokości działki przylegającej do pasa drogowego nie większy niż 362cm x 178cm zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1;

3)    wymagane jest umieszczenie grafiki promującej miasto Bydgoszcz lub o charakterze artystycznym na nośnikach przeznaczonych do wynajęcia, aktualnie nie prezentujących treści reklamowych;

4)      dopuszcza się jeden totem reklamowy lub pylon dla jednego obszaru, działki, prowadzonej działalności, usług; nie dopuszcza się umieszczania w/w form nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością na danym terenie,

5)     dopuszcza się maszty reklamowe – maksymalnie do 9 sztuk w granicach jednej nieruchomości; maszty winny być zakomponowane z zachowaniem osi kompozycyjnych;

6)      dopuszcza się wprowadzanie cityligtów obok nośników reklamowych o innym formacie umieszczonych według jednolitych zasad na danym odcinku drogi;

7)     dopuszcza się najwyżej dwie reklamy kierunkowe w promieniu do 500m od miejsca prowadzenia działalności lub przed najbliższym obrębem skrzyżowania, o formacie nie większym niż 120cm x 40cm;

8)     dopuszcza się maksymalnie dwie reklamy wjazdowe przy wjeździe do miejsca prowadzenia działalności o formacie nie większym niż 0,7m²;

9)  dopuszcza się nośniki nie związane trwale z gruntem w formie wolno stojących, stabilnych konstrukcji, umożliwiających prezentację treści reklamowych w formie zdjęć lub innych statycznych obrazów;

10)  dopuszcza się umieszczanie informacji o kupnie, sprzedaży lub wynajmie lokalu/nieruchomości w formie tablicy reklamowej o wymiarach 0,9x1,35m w kolorystyce brąz-ècru/ grafit-złamana biel, w układzie pionowym – umieszczonej na terenie nieruchomości przy wjeździe;

11)  na każdym nośniku reklamowym (nie dotyczy szyldów) winny być umieszczone czytelne informacje pozwalające na zidentyfikowanie podmiotu odpowiedzialnego za treści reklamowe na nim prezentowane, identyfikator, zawierający informację dotyczącą właściciela nośnika lub jego operatora, o powierzchni nieprzekraczającej 0,03m²; na nośnikach, które ustawione zostały na podstawie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę lub przyjętego zgłoszenia robót budowlanych należy podać odpowiednio numer oraz datę tej decyzji lub znak i datę przyjęcia zgłoszenia;

12)  dopuszcza się umieszczanie nośników w formie ekspozytorów przeznaczonych do czasowej ekspozycji wyłącznie w czasie trwania imprezy, wystawy lub wydarzenia kulturalnego; jednorazowy czas użytkowania nie może przekraczać 2 tygodni, a przerwa pomiędzy ekspozycjami wynosić będzie min. 2 tygodnie; informacje umieszczane na nośnikach nie mogą stanowić reklamy komercyjnej podmiotów gospodarczych, usług. Odległość między ekspozytorami umieszczonymi w danej przestrzeni nie może wynosić mniej niż 300m. Nośniki nie mogą znajdować się w sąsiedztwie słupów ogłoszeniowych oraz w odległości mniejszej niż 100m od słupa;

13)   odpowiedzialność za treści umieszczane na nośnikach reklamowych ponosi właściciel;


 

 

Link do Szyldownika - Elementarza prawidłowego projektowania szyldów TUTAJ