Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
pdf
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

karta nr: UMB287

Co musisz wiedzieć o dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej oraz co musisz zrobić żeby złożyć wniosek o zapewnienie dostępności w tym obszarze? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

To osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach, osoby niewidome i niedowidzące, głuche i słabosłyszące, głuchoniewidome, z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami psychicznymi, osoby w spektrum autyzmu), a także osoby niedołężne z racji wieku, seniorzy, kobiety w ciąży, rodzice z wózkiem czy osoby z dużym nieporęcznym bagażem. 

To minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • W zakresie dostępności architektonicznej:
 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
 • W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
 2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (pętle indukcyjne, systemy FM lub urządzenia oparte o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia),
 3. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 4. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Z wnioskiem może wystąpić osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego.

 • drogą pocztową na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz;
 • drogą elektroniczną na adres:

- Koordynatora do spraw dostępności: bzs@um.bydgoszcz.pl

lub

- Urzędu Miasta Bydgoszczy: urzad@um.bydgoszcz.pl

lub

- adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy na ePUAP: /umb/SkrytkaESP

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej dostępny jest TUTAJ.

Brak opłat.

 1. Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 3. Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz tel. (52) 58-58-913.

 1. W przypadku niezapewnienia dostępności w terminach określonych w ustawie, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.
 2. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. Stronami postępowania skargowego są: skarżący oraz podmiot publiczny, którego skarga dotyczy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Miasta Bydgoszczy o braku dostępności architektonicznej (w zakresie umożliwienia wstępu do budynków Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczenia usług przez Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 i 3 przytoczonej ustawy.
 2. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych RODO dostępna jest TUTAJ