Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
Strona główna / Zdrowie, świadczenia i pomoc społeczna / Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
pdf
Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

karta nr: UMB288

Co musisz wiedzieć o dostępności cyfrowej? Co musisz zrobić aby złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

 1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.).
 2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz dokumentów elektronicznych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi. Dostępność cyfrowa uwzględnia potrzeby wskazanej grupy osób w następujący sposób:

 1. odpowiedni kontrast tekstu do tła wspiera odczytanie treści przez osoby słabowidzące, ale również starsze czy korzystające z urządzeń mobilnych;
 2. z napisów w filmie korzystają zarówno osoby słabosłyszące jak również słabiej znające język czy oglądające film w głośnym miejscu publicznym;
 3. część osób z niepełnosprawnościami korzysta ze specjalnych technologii asystujących (np. osoby niewidome korzystają z czytników ekranu).

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej dotyczącej działalności Urzędu Miasta Bydgoszczy można składać w następujący sposób:

 

drogą pocztową na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

drogą elektroniczną na adres:

- Koordynatora do spraw dostępności: bzs@um.bydgoszcz.pl

lub

- Urzędu Miasta Bydgoszczy: urzad@um.bydgoszcz.pl

lub

adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy na ePUAP: /umb/SkrytkaESP

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

 

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej możesz pobrać TUTAJ

Brak opłat.

 1. Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 2. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 3. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli istnieje ryzyko naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 4. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz tel. (52) 58-58-913.

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.
 2. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest TUTAJ