logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Biuro Rzeczy Znalezionych (WSO.IV.0143.34.8.2019)

Podstawa prawna

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2015, poz. 397)

Termin

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Punkt przechowywania rzeczy znalezionych, w Wydziale Spraw Obywatelskich
ul. Jezuicka 6A/2A
85-102 Bydgoszcz
parter, pok. 2A
tel.: 52 5858087, 52 5858227
e-mail: znalezione@um.bydgoszcz.pl

Dodatkowe informacje

Zakres działania Punktu Przechowywania Rzeczy Znalezionych:
 • przyjmowanie rzeczy znalezionych,
 • prowadzenie ewidencji znalezionych rzeczy,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 • wydawanie rzeczy znalezionych osobie do tego uprawnionej,
 • prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
 • zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w BIP oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionym przypadku - w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim,
 • prowadzenie postępowania związanego z likwidacją rzeczy znalezionych po upływie okresu ich przechowywania.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się rzeczy:

 1. które znalazca obowiązany jest oddać, to jest:
 • pieniądze w kwocie powyżej 100,00zł, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz korali lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej - o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu,
 • rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego nieodebrane przez osobą uprawnioną od właściwego zarządcy,
 • rzeczy, których cech zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego oraz karty powołania.

2. inne rzeczy, które znalazca może oddać.

Do Biura Rzeczy Znalezionych oddaje się lub można oddać rzeczy znalezione na terenie Miasta Bydgoszczy lub znalezione przez mieszkańca Bydgoszczy.

Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy:

 • o wartości nieprzekraczającej 100,00zł, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 • gdy, istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności,
 • której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport. Znalazca niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiści w Biurze Rzeczy Znalezionych Miasta Bydgoszczy przy ulicy Jezuickiej 6a/2a

Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przejęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

1. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania i siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy.

2.W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy ta osoba jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:

 • gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100,00zł, dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy,
 • gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000,00zł - dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Wezwania o których mowa w punkcie 1 i 2 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zgubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.

Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.

Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w poświadczeniu.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru - w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Miasto Bydgoszcz.

Miasto na prawach powiatu.

Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów - o ile wystąpiły.

Znalazcy, który rzecz odebrał Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.

Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397).

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (5 lat). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna wydanie rzeczy bądź przekazanie rzeczy na własność gminy. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykaz rzeczy znalezionych