logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Biuro Rzeczy Znalezionych (WSO.IV.0143.34.10.2020)

Podstawa prawna

Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2019, poz. 908)

Termin

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Spraw Obywatelskich

ul. Jezuicka 6a/2a, 85-102 Bydgoszcz parter, pok. 2a

tel.: 052 5858087,

e-mail: znalezione@um.bydgoszcz.pl

Tryb odwoławczy

brak

Dodatkowe informacje

Zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych:

-        przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,

 • prowadzenie ewidencji znalezionych rzeczy,

 • poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,

 • wydawanie rzeczy znalezionych osobie do tego uprawnionej,

 • prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,

 • zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w BIP oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim,

 • prowadzenie postępowania związanego z likwidacją rzeczy znalezionych po upływie okresu ich przechowywania.

   

  Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje następujące rzeczy:

  -pieniądze, których wartość przekracza 100 złotych, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub                                                                                                                                                                                                                    srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz korali lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej- o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu,

  -rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy,

  -rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują,
  że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego oraz karty powołania.

  -inne rzeczy, które znalazca może oddać.

   

  Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje rzeczy znalezione na terenie Miasta Bydgoszczy lub przez mieszkańca Bydgoszczy.

   

  Biuro Rzeczy Znalezionychnie przyjmuje rzeczy:

   

  - których szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że są to rzeczy
  o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

  - gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności, jak również zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

   

  Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie należy oddać jednostce organizacyjnej Policji.

   

  Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo właściwego zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

   

   

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

 

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 6a/2a.

Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

 

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń
o znalezieniu rzeczy:

 

1. W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu

    zamieszkania i siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do

    odbioru rzeczy.

2. W przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru

    rzeczy lub gdy ta osoba jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:

         a) gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, dokonuje wezwania na

     tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także
               zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej

     Urzędu Miasta Bydgoszczy,

b) gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych dodatkowo
      zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub
      ogólnopolskim.

Wezwania o których mowa w punkcie 1 i 2 zawierają terminy do odbioru rzeczy oraz pouczenie o skutkach nieodebrania rzeczy w wyznaczonym terminie.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

 1. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty. Odbiór rzeczy znajdujących się w depozycie możliwy jest wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailem.

 2. Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru, zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania.

 3. Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w poświadczeniu.

   

  Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

   

 1. W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w określonym terminie ( nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy we wskazanym terminie jej właścicielem staje się Miasto Bydgoszcz. Miasto na prawach powiatu.

 2. Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.

 3. Rzecz, która została odebrana przez Znalazcę, Biuro Rzeczy Znalezionych wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.

Rzecz nie może być wydana znalazcy, jeżeli stanowi zabytek lub materiał archiwalny.              

      SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

 

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

PrezydentMiasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

Z administratorem możecie Państwo kontaktować się  w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

- przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

2. Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych  w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

- przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

 

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych,

  - przeprowadzić postępowania w zakresie poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru,

   

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019r. poz. 908).

                                       

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (5 lat). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna wydanie rzeczy bądź przekazanie rzeczy na własność gminy. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

 

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych

   

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   

  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.