logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Decyzja zatwierdzająca regulamin strzelnicy (WE-VIII.0143.2.1.2019)

Podstawa prawna

7odstawa prawna: art. 47 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa

Wymagane dokumenty

1. Wniosek (załącznik nr 1)

2. Regulamin strzelnicy w dwóch egzemplarzach

Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. Podstawa prawna: art. 1ust. 1 pkt 1a w związku z częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
pok. nr 323a, tel. 52 58 58 222, 52 58 58 136.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

-