logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Likwidacja szkoły lub placówki niepublicznej (WE.III.0143.1.21.2021)

Podstawa prawna

art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021  poz. 1082 t.j.)
 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej
2. Załączniki:
- zaświadczenie o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 303, tel. 52 58-59-202, tel. 52 58-58-136.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Obowiązek informacyjny.


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwanego RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest  
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wydania decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych  zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021 poz. 1082 t.j.)
4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.    Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane  przez  100 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.
9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
c.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i.    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.