logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Likwidacja szkoły lub placówki niepublicznej # (WE.III.0143.3.14.2017)

Podstawa prawna

art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 z późn. zm.)
 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej
2. Załączniki:
- zaświadczenie o przekazaniu dokumentacji przebiegu nauczania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 301, tel. 52 58-58-996, tel. 52 58-58-800.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.