logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach (BKZ.0143-1-7/13)

Podstawa prawna

art.36.ust.1 punkt 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z póżn. zm.)

Wymagane dokumenty

1.wniosek właściciela, w przypadku pozostałych wnioskodawców-pełnomocnictwo, zgoda współwłaściciela, umowa o użytkowanie, dzierżawę lub najem(do wniosku o wydanie zezwolenia na prace zmieniające zagospodarowanie terenu należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

2. Niezbędna dokumentacja naukowo-badawcza i techniczna(historyczna, inwentaryzacja pomiarowa, dokumentacja techniczna, projekt)

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 82zł

Termin

W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Konserwatora Zabytków- Miejski Konserwator Zabytków tel. 52 58 58 499; fax: 52 58 58 820, ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz, pok. 01.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

dodatkowe informacje można uzyskać pod numrem telefonu:52 58 58 499