logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom (WE.II.0143.1.12.2018)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Uchwała Nr LIII/1175/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 355).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie dotacji.
2. Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy,
- decyzja Prezydenta Miasta o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Złożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Przekazanie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, piętro III, pokój  312.
Tel: 52 58 58 657 – dotacje dla szkół niepublicznych.
Tel: 52 58 58 643 - dotacje dla placówek wychowania przedszkolnego.

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

-