logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (WE.III.0143.1.21.2021)

Podstawa prawna

art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735 t.j.) i art. 168  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 t.j.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji
2. Załączniki:
a.    oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w przypadku osoby prawnej wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego);
b.    statut szkoły lub placówki;
c.    określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły/placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;
d.    dane dotyczące kwalifikacji kadry pedagogicznej i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia;
e.    wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidziane oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.
f.    opinię właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku,
w którym będzie się mieścić placówka;
g.    zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
a) art. 14 ust. 3 - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,
b) art. 14 ust. 4 - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
h.    dane niezbędne do wpisania szkoły/placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
UWAGA: 
•    Szkoła niepubliczna  może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe.
•    Szkoła niepubliczna  prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi również opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Opłaty

Nie podlega  opłacie skarbowej.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 301, tel. 52 58-59-202, tel. 52 58-58-136.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie dokonania wpisu  wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Obowiązek informacyjny.


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwanego RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U.2021  poz.1082 t.j.)
4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.    Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane  przez  100 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy.
9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
c.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i.    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.