Translate:
Środowisko
i zwierzęta
pdf
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw CEEB.

karta nr: UMB257

Chcesz złożyć deklarację CEEB? Tutaj wyjaśniamy, co musisz zrobić.

Obowiązek złożenia deklaracji CEEB spoczywa na właścicielach domów jednorodzinnych i działek rekreacyjnych ROD oraz właścicielu lub zarządcy budynków wielorodzinnych (m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

Składamy dwa rodzaje deklaracji:

  • dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych na formularzu A,
  • dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach niemieszkalnych na formularzu B.

 

Deklarację można wypełnić on-line tutaj   za pomocą formularza elektronicznego (wymagany jest profil zaufany lub e-dowód).

 

Poza tym druk deklaracji można pobrać, wydrukować i uzupełnić:

  • ze strony internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy tutaj
  • ze strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego tutaj

a następnie przesłać na adres:  Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

                                                   Urzędu Miasta Bydgoszczy

                                                   ul. Grudziądzka 9-15 budynek C

                                                   85-130 Bydgoszcz

 

lub pobrać w wersji papierowej w siedzibie Wydział€ Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, w pokoju 206 (sekretariat).

Złożenie deklaracji nie podlega opłacie. Nie są wymagane żadne załączniki.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021r. ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku budynku w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin ma złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska - Referat Ochrony Powietrza, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pokój 204, tel: (52) 58 58 141

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie CEEB

 

I. Cel przetwarzania danych

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii (MPRiT), jako administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu umożliwienia złożenia deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną „ustawą”, oraz w art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

 

II. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); dalej RODO  

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji art. 27a ust. 1 ustawy tj. prowadzenia centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

MRPiT zbiera i przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

• dane identyfikacyjne, w szczególności: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy;

• dane kontaktowe, które obejmują w szczególności adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji;

• dane techniczne budynku, w tym informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

• informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies).

 

V. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w związku ze złożeniem deklaracji w serwisie internetowym jest obowiązkiem wynikającym z art. 27g ust. 3 ustawy.

 

VI. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust.1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Ponadto Państwa dane osobowe są udostępniane:

• wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast – jako organom, do których składa się deklarację o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, stosownie do art. 27g ust. 1 ustawy.

• organom administracji publicznej i innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.

Odbiorcami danych są również:

• Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – na podstawie podpisanego w dniu 3 sierpnia 2020 r. Porozumienia o współpracy w zakresie powierzenia realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” w oparciu o środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pomiędzy MRPiT a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jako podmiot realizujący usługę budowy, wdrożenia i obsługi systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach której będą gromadzone dane osobowe, przetwarzane w ramach składanych deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw.

• podmioty świadczące na rzecz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii usługi związane z utrzymaniem, obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez MRPiT do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania zgodnie z art. 15 i 16 RODO. Realizując to prawo, osoba której dane dotyczą może zwrócić się do MRPiT z pytaniem m.in. o to czy MRPiT przetwarza jej dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je pozyskał, jaki jest cel przetwarzania i jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane. W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do MRPiT z wnioskiem o ich aktualizację.

2. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że MRPiT może jedynie przechowywać dane osobowe. MRPiT nie może przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać. Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez MRPiT oceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

3. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

IX. Kontakt z MRPiT oraz Inspektorem Ochrony Danych

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii;

Plac Trzech Krzyży 3/5; 00-507 Warszawa;

e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl; Tel.: +48 222 500 123

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w MRPiT:

e-mail: iod@mrpit.gov.pl