Translate:
Środowisko
i zwierzęta
pdf
Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

karta nr: UMB275

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie ziemi na terenie Miasta Bydgoszczy, może zgłosić ten fakt Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie Miasta Bydgoszczy, może zgłosić ten fakt  Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

Poprzez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się:

 1. zanieczyszczenia powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 2. szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2187), która została spowodowana przez emisje lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

      Zgłoszenie można dokonać:

 1. Poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl po zalogowaniu wejdź w opcję PISMO OGÓLNE i załącz podpisany formularz dostępny - TUTAJ
 2. Drogą pocztową
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą, zlokalizowaną: przy ul. Jezuickiej 1 – w portierni na parterze, przy ul. Grudziądzkiej 9-15; budynek A lub w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 206.

Zgodnie z art. 101 e ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

Przygotować należy wypełnione i podpisane zgłoszenie. Formularz zgłoszenia dostępny TUTAJ lub napisać zgłoszenie samodzielnie. Zawrzyj w nim poniższe elementy:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi , dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonywanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do zgłoszenia, składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w pkt 3 i 4.

Zgłoszenia możesz dokonać przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl

lub

 1. przesłać zgłoszenie na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15,  85-130 Bydgoszcz,
 2. wrzucić wypełnione zgłoszenie do jednej ze stacjonarnych skrzynek podawczych Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanych; przy ul. Jezuickiej 1 – w portierni na parterze, przy ul. Grudziądzkiej  9-15 –  budynek A, parter
 3. złożyć zgłoszenie osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska 9-15 – budynek C, piętro II, pok. 206.

W każdej chwili – Prezydent Miasta Bydgoszczy dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz raz na dwa lata aktualizuje wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Za zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie pobiera się opłat skarbowych.

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i  Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210, tel.: (52) 58 58 612.

Na podstawie art. 101 d oraz art. 101 e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Wykaz jest aktualizowany raz na dwa lata.

Poprzez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się:

 1. zanieczyszczenia powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 2. szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2187), która została spowodowana przez emisje lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

 

Zgłoszenie zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3.  informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi , dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonywanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do zgłoszenia, składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w pkt 3 i 4.