Translate:
Środowisko
i zwierzęta
pdf
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

karta nr: UMB203

Planujesz rozpoczęcie eksploatacji instalacji emitującej pola elektromagnetyczne? Poniżej wyjaśniamy, co należy zrobić.

 Zgłoszenia można dokonać:

 1. Poprzez stronę www.obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE.
 2. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 3. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206
 4. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą, zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację wytwarzającą pola elektromagnetyczne.

  Aby zgłosić instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne należy przygotować:

 1. Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, który powinien zawierać dane określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 20210 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879).
 2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zgłoszenie oraz pełnomocnictwo.

  Złożyć zgłoszenie:

 1. Przez Internet bez konieczności wizyt w Urzędzie. W przypadku korzystania z adresu www.obywatel.gov.pl pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany.
 2. Drogą pocztową na adres: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą lub w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska.

Zgłoszenie dokonuje się przed uruchomieniem instalacji.

 1. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia wynosi 120 zł w przypadku nowej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, lub w przypadku istotnych jej zmian.
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
 3. Płatności dokonywane są na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, Referat Polityki Środowiskowej, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pokój 212, tel.: (52) 58 58 632.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ