Translate:
Środowisko
i zwierzęta
pdf
Dofinansowanie do wymiany ogrzewania opalanego paliwem stałym na ogrzewanie niskoemisyjne

karta nr: UMB274

Planujesz wymianę ogrzewania opalanego paliwem stałym (węgiel, ekogroszek, drewno itp.) na ogrzewanie niskoemisyjne (gazowe, elektryczne, pompa ciepła, KPEC)? Pamiętaj, że możesz ubiegać się o dofinansowanie kosztów tej inwestycji.

Zgłoszenia można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE - TUTAJ .

Do pisma dołącza się zeskanowany i podpisany formularz wraz z wyszczególnionymi w nim załącznikami - pobierz TUTAJ

Z dofinansowania może skorzystać właściciel/współwłaściciel/najemca lokalu/budynku mieszkalnego wyposażonego w ogrzewanie opalane paliwem stałym.

Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji – pobierz TUTAJ .

Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie w przypadku wymiany ogrzewania opalanego paliwem stałym na ogrzewanie gazowe dołączamy następujące dokumenty:

1.      1.  Odpis zwykły księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy (X Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy przy ul. Toruńskiej 64A) lub wersja Elektroniczna Księga Wieczysta - TUTAJ

a w przypadku najmu lokalu umowa najmu, oświadczenia właściciela/zarządcy o wyrażeniu zgody na inwestycję - pobierz TUTAJ oraz oświadczenie o posiadanym pełnomocnictwie- pobierz TUTAJ.

 2. Zgoda współwłaścicieli – pobierz TUTAJ .

3.  3. Przedłożenie pozwolenia na budowę lub rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej w danym lokalu/budynku mieszkalnym lub zgłoszenie zamiaru budowy/przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z informacją o braku sprzeciwu ( sprawę załatwia Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta – ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pokój 210,221, II piętro) .

4.       4. Opinia kominiarska poświadczająca stosowanie ogrzewania węglowego jako jedynego źródła ogrzewania + zdjęcie pieca.

5.      5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej formularz o pomocy de mini mis oraz oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de mini mis w ciągu ostatnich trzech lat .

 

 

Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie w przypadku wymiany ogrzewania opalanego paliwem stałym na urządzenie grzewcze wykorzystujące: ciepło sieciowe (KPEC), odnawialne źródła energii (pompy ciepła), energię elektryczną dołączamy następujące dokumenty:

1.    1. Odpis zwykły księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy (X Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy przy ul. Toruńskiej 64A) lub wersja Elektroniczna Księga Wieczysta -  TUTAJ

a w przypadku najmu lokalu umowa najmu, oświadczenia właściciela/zarządcy o wyrażeniu zgody na inwestycję - pobierz TUTAJ oraz oświadczenie o posiadanym pełnomocnictwie – pobierz TUTAJ .

2.      2.  Zgoda współwłaścicieli – pobierz TUTAJ .

3.      3.  Oświadczenie wystawione przez operatora sieciowego dystrybucji gazu o nie korzystaniu z gazu do celów grzewczych w danym samodzielnym lokalu/budynku mieszkalnym – Polska Spółka Gazownictwa Zakład Gazowniczy przy ul. Jagiellońskiej 42.

4.       4. Opinia kominiarska poświadczająca stosowanie ogrzewania węglowego jako jedynego źródła ogrzewania + zdjęcie pieca.

5.     5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej formularz o pomocy de mini mis oraz oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de mini mis w ciągu ostatnich trzech lat .

Przed rozpoczęciem inwestycji tzn. przed likwidacją ogrzewania opalanego paliwem stałym i zakupem ogrzewania niskoemisyjnego.

Opłata skarbowa pobierana jest tylko w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnego, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Wniosek należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 31 października danego roku kalendarzowego.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Referat Ochrony Powietrza w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, pok. nr 201, Tel. 52 58 56 403

Art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305 z późn.zm.), art. 400 a ust.1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr XV/319/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji (Dziennik Urzędowy Woj.  Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 5167,z późn.zm.).

Rozpatrzeniu będą podlegały tylko wnioski kompletne, sporządzone na obowiązujących formularzach.

 

Informacja RODO dostępna TUTAJ