Translate:
Działalność
gospodarcza
pdf
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

karta nr: UMB106

Jesteś pracodawcą, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem? Nie wiesz, jak uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia takiego pracownika? Tutaj wyjaśniamy, jak to zrobić.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji i Sportu lub listownie. 

Wniosek składa pracodawca lub pełnomocnik reprezentujący pracodawcę. Zgłoszenia wniosku należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy:

1. Wypełnić wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – do  pobrania TUTAJ

2. Do wniosku  załączyć wymagane dokumenty:

A. Kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3- w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159),  albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

B. Kopia umowy o pracę  zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – Art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm).

C. Kopia świadectwa pracy.

D. Kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) – Art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm)  oraz par. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2010 z późn zm).

E. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły.

F. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne) –  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U z  2017 r. poz. 1644 ); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z  2019 r. poz.391).

G. W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego  przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą (np. kopia umowy o pracę, umowa zlecenie).

H. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543) -

do pobrania TUTAJ.

I. Oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wraz z wydrukiem z systemu SUDOP potwierdzającym wysokość pomocy  wskazanej w oświadczeniu www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php) - do pobrania TUTAJ.

J. Oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego - do pobrania TUTAJ.

K. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji - do pobrania TUTAJ.

L. Oświadczenie o posiadanym stażu w zawodzie – do pobrania TUTAJ.

Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

1. Wypełniony i podpisany wniosek pracodawcy wraz z wszystkimi załącznikami można dostarczyć do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, pok. 306-308, budynek B, III piętro, tel. (52) 58-58-136.

2. Wypełniony i podpisany wniosek pracodawcy wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową na adres:
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15.

3. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer  telefonu: (52) 58 58 717 (pokój nr 210). 

W  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Opłat nie pobiera się.

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15, III piętro, pokój nr 210 (tel. 52 58 58 717).

Należy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że strona po złożeniu oświadczenia nie będzie mogła wnieść odwołania i skargi do sądu administracyjnego – do pobrania TUTAJ

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm).

1.    W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł - art. 122 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe. Przepis ww. art. stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.
- Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2019/2020  - do pobrania TUTAJ.
- Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2020/2021 - do pobrania TUTAJ.
- Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz. 122)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2021/2022 - do pobrania TUTAJ.
- Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki Z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2022 r. poz. 120.) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2022/2023 - do pobrania TUTAJ.

- Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2023 r., poz. 145)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2023/2024 - do pobrania TUTAJ.

 

1. Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika - do pobrania TUTAJ.

2. Pracodawcy, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami (zamieszkującymi na terenie Miasta Bydgoszcz) mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wniosek składamy w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

3.    Pracodawcy, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami (zamieszkującymi na terenie Miasta Bydgoszcz) mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wniosek składamy w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

4.    Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego .Pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika - do pobrania TUTAJ.