Translate:
Działalność
gospodarcza
Strona główna / Działalność gospodarcza / Ewidencja Działalności Gospodarczej
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

karta nr: UMB173

Nie masz samochodu i chciałbyś pośredniczyć w zlecaniu przewozu rzeczy?

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego zawierający (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO)

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona,

2. Załączniki:

1) oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF)

2) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych (oryginał do wglądu) 

3) oświadczenie dotyczące niekaralności przedsiębiorcy (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF)

4) dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej pozwalającej na podjęcie i prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa: 50.000 euro

5) dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

1. Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  105, tel. 52 58-58-818, 52 58-58-018 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK TUTAJ

W ciągu 14 dni od dnia zawieszenia działalności i 28 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności objętej licencją.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 105, tel. 52 58-58-818. 52 58-58-018

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - TUTAJ.

Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udzielonej na okres - od 2 lat do15 lat
Pozostałe
Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy dot. licencji udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy dot. licencji udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy dot. licencji udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie wtórnika licencji na pośrednictwo w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury