Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
pdf
Opłaty Referat Nadzoru Komunikacyjnego

karta nr: UMB232

Chcesz poznać koszty poszczególnych usług? Tutaj wyjaśnimy jakie są wysokości opłat i jak je uregulować.

Opłaty należy przekazać na konta: lub kartą płatniczą na stanowisku obsługi ( taksówki i transport drogowy ) lub hali rejestracyjnej ( instruktorzy:

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Księgowości

Bank PEKAO S.A.

Nr 52 1240 6960 3900 1025 0000 0000 (TRANSPORT DROGOWY)


Nr 72 1240 6960 3897 1026 0000 0000 ( TAKSÓWKI )


Nr 70 1240 6960 3900 1021 0000 0000 ( INSTRUKTORZY I SZKOŁY JAZDY)

 

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Bank PEKAO S.A.

Nr  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  (OPŁATA SKARBOWA )

 

 

 

 


[1] §2 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2463) W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przed dniem 1 stycznia 2020 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wystąpi z wnioskiem o zmianę posiadanej licencji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wpis do rejestru działalności regulowanej Ośrodka Szkolenia Kierowców - 500 zł


Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań prze ośrodek szkolenia- 500 zł

Wpis do ewidencji instruktorów i wykładowców - 50 zł

 

za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat - 200,00 zł


za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat - 250,00 zł


za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat - 300,00 zł


Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

 • 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,
 • 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
 • 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
 • 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.

zmiana danych w licencji/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona od 2 do 15 lat - 20 zł


zmiana danych w licencji/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat - 25 zł


zmiana danych w licencji/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat - 30 zł


wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona od 2 do 15 lat - 50 zł


wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat - 62,50 zł


wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat - 75 zł


zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona od 2 do 15 lat- 22 zł


zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł


zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat - 33 zł


wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej od 2 do 15 lat - 10 zł


wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej powyżej 15 do 30 lat - 12,50 zł


wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej powyżej 30 do 50 lat - 15 zł


wtórnik wypisu z licencji udzielonej od 2 do 15 lat - 2 zł


wtórnik wypisu z licencji udzielonej powyżej 15 do 30 lat - 2,50 zł


wtórnik wypisu z licencji udzielonej powyżej 30 do 50 lat - 3 zł


 


decyzja o wygaśnięciu licencji (opłata skarbowa) - 10 zł

za udzielenie licencji na okres ważności od 2 do 15 lat - 320,00 zł


za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 15 do 30 lat - 380,00 zł


za udzielenie licencji na okres ważności powyżej 30 do 50 lat - 450,00 zł


Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

 • 10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu,
 • 10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25% za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • 11% za wydanie wypisu z licencji dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
 • 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 5% za wymianę wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu,
 • 1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji.

zmiana danych w licencji/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona od 2 do 15 lat - 32 zł


zmiana danych w licencji/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat - 38 zł


zmiana danych w licencji/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat - 45 zł


wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona od 2 do 15 lat - 80 zł


wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat - 95 zł


wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat - 112,50 zł


zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona od 2 do 15 lat- 35,20 zł


zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona powyżej 15 do 30 lat - 41,80 zł


zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu/wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - licencja udzielona powyżej 30 do 50 lat - 49,50 zł


wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej od 2 do 15 lat - 16 zł


wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej powyżej 15 do 30 lat - 19 zł


wymiana wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej powyżej 30 do 50 lat - 22,50 zł


wtórnik wypisu z licencji udzielonej od 2 do 15 lat - 3,20 zł


wtórnik wypisu z licencji udzielonej powyżej 15 do 30 lat - 3,80 zł


wtórnik wypisu z licencji udzielonej powyżej 30 do 50 lat - 4,50 zł

 

 

Udzielenie licencji na okres od 2 do 15 lat - 800 zł


Udzielenie licencji na okres powyżej 15 do 30 lat - 900 zł


Udzielenie licencji na okres powyżej 30 do 50 lat - 1000 zł

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne - 500 zł


Wydanie wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne dla każdego zgłoszonego pojazdu - 100 zł


Zmiana zaświadczenia z powodu zmiany danych po zwróceniu dotychczasowych dokumentów (nie dot. zmiany formy prawnej) - 25 zł


Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany zaświadczenia - 10 zł


Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia - 100 zł

 Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów - 412 zł


 Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dot. ona rozszerzenia zakresu działalności stacji kontroli kontroli  - 206 zł

Wydanie uprawnienia diagnosty - 48 zł

Decyzja o nadaniu nowej cechy identyfikacyjnej na pojeździe lub na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej - 10 zł

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury ) zwolnienie z opłaty - dot. m. in. małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów -17 zł

Wydanie zaświadczenia na wniosek strony ( ws zatrudnienia nie podlega opłacie) - 17 zł

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy ( zwolnienie z opłaty - dot. poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionej ) - 5zł

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnościąośrodka szkolenia kierowcóworaz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców iopłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez tenośrodek (Dz. U. z 2019 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przezinstruktorówi wykładowców, opłatoraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200 z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 2546 z późn. zm.)

za udzielenie  zezwolenia - 1000zł


Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od powyższych opłat:

 • 10% za zmianę danych w zezwoleniu, również za wymianę zezwolenia związaną ze zmianą organu,
 • 10% za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25% za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy,
 • 11% za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 10% za każdy zgłoszony we wniosku pojazd,
 • 1% za wydanie wypisu dla każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu,
 • 5% za wymianę wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, również przy wymianie zezwolenia związanej ze zmianą organu,
 • 5% za przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia
 • 1% za wydanie wtórnika wypisu  z zezwolenia.