Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne / zgłaszanie zmian

karta nr: UMB177

Zamierzasz pomocniczo wykonywać przewozy na potrzeby własne? Masz odpowiednie pojazdy? Zaistniała zmiana danych w prowadzonej przez Ciebie firmie transportowej? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne związane z uzyskaniem zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne oraz ze zgłoszeniem zmian.

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

A. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne zawierający następujące dane - dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOCRODO:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

- numer identyfikacji podatkowej (NIP)

- określenie rodzaju transportu drogowego

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania przewozów drogowych,

2. Załączniki:

1) wykaz pojazdów samochodowych (wzór- załącznik nr 1) - dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

2) oświadczenie o niekaralności i kwalifikacjach kierowców wykonujących przewozy drogowe na potrzeby włąsne (wzór- załącznik nr 2) TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, TUTAJ DOC,

 

B. ZGŁOSZENIE ZMIANY  

1. Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanym zaświadczeniu - dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

2. Dokumenty potwierdzające zakres zmian

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć: pokój nr  105, tel. 52 58-58-818, 52 58-58-018 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ

Po wpisie do CEIDG / KRS, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu przewozów na potrzeby własne, należy zgłosić się z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia. Wszelkie zmiany danych wpisanych do rejestru działalności objętej zaświadczeniem, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić w ciągu 28 dni od dnia ich powstania.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 105, tel. 52 58-58-818, 52 58-58-018.

Nie przysługuje.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - TUTAJ.

Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t albo przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;

W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia kieruje się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego www.gitd.gov.pl 

Art. 3. ust. 2. Do przewozów drogowych wykonywanych:

1) w ramach powszechnych usług pocztowych

2) w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych

3) przez podmioty niebędące przedsiębiorcami

4) w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

- stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Art. 33. ust. 2. (utd) Obowiązek uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:

1) w ramach powszechnych usług pocztowych

2) przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858)

3) przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego

Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne
Wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy
Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne
Wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku
Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne
Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego
Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne
Zmiana zaświadczenia polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności
Zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne
Wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia