Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
pdf
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia

karta nr: UMB176

Zamierzasz zawodowo wykonywać transport drogowy? Masz odpowiednie pojazdy? Zaistniała zmiana danych w prowadzonej przez Ciebie firmie transportowej? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz ze zgłoszeniem zmian.

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

A. UDZIELENIE ZEZWOLENIA  

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierający następujące dane - dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- adres siedziby przedsiębiorcy, w której znajdują się dokumenty księgowe i akta pracowników w tym dokumentacja związana z pracą kierowców

- informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

- numer identyfikacji podatkowej ( NIP)

- określenie rodzaju transportu drogowego

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem oraz określenie podstawy wykonywania obowiązków

- określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2. Załączniki:

1) oświadczenie dotyczące osoby zarządzającej transportem drogowym – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

2) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych

3) oświadczenie dotyczące zdolności finansowej – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

4) dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej

5) oświadczenie dotyczące dysponowania i adresu bazy eksploatacyjnej – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy i zarządzającego transportem drogowym

7) oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie przedsiębiorcy i zarządzającego transportem drogowym o niekaralności za poważne naruszenie – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

8)w przypadku wyznaczenia zarządzającego transportem, który nie ma rzeczywistego związku 

z przedsiębiorstwem oświadczenie, że wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

9)w dniu odbioru zezwolenia należy przedłożyć wykaz pojazdów samochodowych – dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

10) oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju Transport

w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju Transport TUTAJ PDF, TUTAJ RTF

11)dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

B. ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI  

1. Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji – dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF,RODO

2. Dokumenty potwierdzające zakres zmian

C. ZRZECZENIE SIĘ ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO 

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierające - dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- datę zaprzestania wykonywanie transportu drogowego

2. Załączniki:

1) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja na wykonywanie transportu drogowego),

2) wszystkie wypisy z zezwolenia/licencji.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego, lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć: pokój nr  106, tel. 52 58-58-818 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ

Po wpisie do CEIDG / KRS, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu transportu drogowego, należy zgłosić się z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia. Wszelkie zmiany danych wpisanych do rejestru działalności objętej zezwoleniem, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, powiadomić o tym fakcie organ udzielający zezwolenia.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 105, tel. 52 58-58-818.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE - TUTAJ

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. 

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej wydawanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. (www.gitd.gov.pl ).Informacja dla Przedsiębiorcy, który na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy uzyskał Licencję wspólnotową. Zgodnie z  art. 11a  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

1. Zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał w terminie 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.