Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, / zgłoszenie zmiany / zawiadomienie o zawieszeniu działalności / zrzeczeniu się licencji

karta nr: UMB174

Zamierzasz zawodowo wykonywać transport drogowy? Zaistniała zmiana danych w prowadzonej przez Ciebie firmie transportowej? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne związane z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz ze zgłoszeniem zmian.

Przedsiębiorcy posiadający licencję wydaną przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz) tj.:

 

- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*;

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*;

- prawo jazdy*;

 

 

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

 

*w celu usprawnienia procesu potwierdzania spełnienia wymagań, pracownicy urzędu proszą przedsiębiorców o dostarczanie kserokopii dokumentów i przyjście z wypełnionym wnioskiem:TUTAJ PDF, oraz załącznikiemTUTAJ PDF, w przypadku zatrudniania kierowców.

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

A. UDZIELENIE LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego zawierający (dostępny TUTAJ PDFTUTAJ RTF, RODO)

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego;

- określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego oraz liczby wypisów z licencji; 

2. Załączniki:

1) oświadczenie dotyczące niekaralności przedsiębiorcy (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF)

2) zaświadczenia o niekaralności kierowców opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

3) wykaz pojazdów samochodowych (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF)

4) oświadczenie wypełnia przedsiębiorca wykonujący przewóz okazjonalny (dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF)

5) dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

B. ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI

1. wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji (dostępny TUTAJ PDF , TUTAJ RTF RODO)

2. dokumenty potwierdzające zakres zmian.

C. ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające (dostępneTUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO):

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

- liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

2. Załączniki:

- wszystkie wypisy z licencji – w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości, 

- wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego.

D. ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

1. zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające (dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO)

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

2. Załączniki:

- licencja na wykonywanie transportu drogowego,

- wszystkie wypisy z licencji.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  105, tel. 52 58-58-818, 52 58-58-018 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK - TUTAJ

W ciągu 14 dni od dnia zawieszenia działalności i 28 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności objętej licencją.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 105, tel. 52 58-58-818, 52 58-58-018.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - TUTAJ.

Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie licencji na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika licencji z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika licencji z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika licencji z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika licencji z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika wypisu z licencji udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika wypisu z licencji udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wtórnika wypisu z licencji udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Zgłoszenie pojazdu +wydanie wypisu z licencji udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Zgłoszenie pojazdu +wydanie wypisu z licencji udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie licencji na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie licencji na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Zmiana danych w licencji udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Zmiana danych w licencji udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Zmiana danych w licencji udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja na samochód osobowy lub pojazd 7-9 osób
Zgłoszenie pojazdu +wydanie wypisu z licencji udzielonej na okres - od 2 lat do 15 lat
Pozostałe
Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury