Translate:
Kierowcy, pojazdy
i komunikacja
Strona główna / Kierowcy, pojazdy i komunikacja / Inne uprawnienia, Licencje

Kierowcy, pojazdy i komunikacja

Inne uprawnienia, Licencje
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką / zgłoszenie zmiany / zawieszenie działalności / zrzeczenie się licencji

karta nr: UMB175

Masz samochód osobowy i zamierzasz zawodowo wykonywać transport drogowy taksówką? Zaistniała zmiana danych w prowadzonej przez Ciebie firmie transportowej? Nie wiesz, jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne związane z uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz ze zgłoszeniem zmian.

 

Przedsiębiorcy posiadający licencję wydaną przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz) tj.:

 

- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*;

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*;

- prawo jazdy*;

 

 

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

 

*w celu usprawnienia procesu potwierdzania spełnienia wymagań, pracownicy urzędu proszą przedsiębiorców o dostarczanie kserokopii dokumentów i przyjście z wypełnionym wnioskiem: TUTAJ PDF, TUTAJ RTF oraz załącznikiem  TUTAJ PDF, TUTAJ RTF w przypadku zatrudniania kierowców.

Przedsiębiorca wpisany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenia należy dokonać  osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

A. UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ  

1. wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane (dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO): 

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- obszar wykonywania przewozów, 

- czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat), 

- rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, 

- określenie liczby pojazdów i liczby wypisów z licencji,

2. Załączniki:

1) zaświadczenie o niekaralności kierowcy opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

3) orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań psychologicznych  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

4) prawo jazdy;

5) dowód uiszczenia opłaty administracyjnej


B. ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI  

1. Wniosek o  dokonanie zmiany w posiadanej licencji - dostępny TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO

2. Oświadczenie(a) członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy- osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt  1 ustawy o transporcie drogowym (załącznik 1); TUTAJ PDF, TUTAJ RTF;

3. Wykaz kierowców zgłaszanych do licencji (załącznik nr 2)  TUTAJ PDF, TUTAJ RTF wraz z dokumentami każdego  kierowcy tj.:

- zaświadczeniem o niekaralności opatrzonym datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz);

- w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo z zaświadczeniem o niekaralności wystawionym przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydanym nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula;

 

- orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

- orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

- prawem jazdy;

4. wykaz kierowców wykreślanych z licencji (załącznik nr 2.1) TUTAJ PDF, TUTAJ RTF;

5. wykaz pojazdów samochodowych TAXI zgłaszanych do licencji (załącznik nr 3)TUTAJ PDF, TUTAJ RTF;

6. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

 

 

 


C. ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające (dostępne TUTAJ PDF, TUTAJ RTF,RODO)

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego

2. Załączniki: wypisy z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami, jeżeli zostały wydane.


D. ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające (dostępne  TUTAJ PDF, TUTAJ RTF, RODO)

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania

- datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

2. Załączniki:

1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego

2. Wszystkie wypisy z licencji

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego z wpisem w adnotacjach „TAXI” lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  106, tel. 52 58-58-610 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro.

Po wpisie do CEIDG / KRS, a przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu transportu drogowego taksówką, należy zgłosić się z wnioskiem o uzyskanie licencji. Wszelkie zmiany danych wpisanych do rejestru działalności objętej licencją, przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, powiadomić o tym fakcie organ licencyjny.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 106, tel. 52 58-58-610.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Uchwała Nr XXV/621/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2004 r. - TUTAJ

Uchwała Nr LXV/1324/23 w sprawie określenia stawek i cen taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie Miasta Bydgoszczy - TUTAJ

Uchwała Nr LXV/1325/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie Miasta Bydgoszczy oraz wprowadzenia dodatkowego oznakowania, w które winny być zaopatrzone taksówki - TUTAJ

Przedsiębiorca:

1. Nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią

2. Jest zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych

Powyższe stosuje się również do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy.

Licencja taxi
Udzielenie licencji taxi na okres - od 2 lat do 15 lat
Licencja taxi
Wydanie wtórnika wypisu z licencji udzielonej - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja taxi
Wydanie wtórnika wypisu z licencji udzielonej - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja taxi
Wydanie wtórnika wypisu z licencji udzielonej - od 2 lat do 15 lat
Licencja taxi
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja taxi
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja taxi
Wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji udzielonej - od 2 lat do 15 lat
Licencja taxi
Zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja taxi
Zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja taxi
Zgłoszenie pojazdu+wydanie wypisu dla każdego niezgłoszonego we wniosku pojazdu - od 2 lat do 15 lat
Licencja taxi
Wydanie wtórnika licencji taxi z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja taxi
Udzielenie licencji taxi na okres - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja taxi
Udzielenie licencji taxi na okres - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja taxi
Zmiana danych w licencji taxi/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja - od 2 lat do 15 lat
Licencja taxi
Zmiana danych w licencji taxi/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja - powyżej 15 lat do 30 lat
Licencja taxi
Zmiana danych w licencji taxi/wydanie wtórnika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy w zależności od okresu na jaki została udzielona licencja - powyżej 30 lat do 50 lat
Licencja taxi
Wydanie wtórnika licencji taxi z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - od 2 lat do 15 lat
Licencja taxi
Wydanie wtórnika licencji taxi z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy - powyżej 15 lat do 30 lat
Pozostałe
Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury