Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
Strona główna / Imprezy i zgromadzenia / Zawiadomienia i zezwolenia
pdf
Impreza artystyczna lub rozrywkowa

karta nr: UMB42

Planujesz zorganizowanie imprezy artystycznej lub rozrywkowej (niebędącej imprezą masową) na terenie Bydgoszczy, poza swoją stałą siedzibą? Pamiętaj, że musisz zawiadomić o niej Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zawiadomienie możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Formularz zawiadomienia znajdziesz TUTAJ.

Organizator imprezy - osoba prawna, osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

1. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej – formularz zawiadomienia znajdziesz TUTAJ.

2. Czytelną dokumentację fotograficzną lub graficzną planowanego przedsięwzięcia w przypadku organizowania wystawy zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych. 

3.  Zaświadczenie właściwego organu, że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywa się impreza artystyczna lub rozrywkowa, a także urządzenia techniczne używane przy jej organizowaniu lub w trakcie jej odbywania spełniają wymagania przewidziane prawem – tylko na żądanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

1. Sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnianiu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu (52) 58-58-357.

Zawiadomienie o imprezie składasz nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Nie pobiera się opłat.

1. W tej sprawie Prezydent Miasta Bydgoszczy nie wydaje decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy. Przyjmuje jedynie zawiadomienie o zamiarze jej zorganizowania.

2. Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub niespełnione zostały wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, II piętro, pok. 211, 85-102 Bydgoszcz tel./fax 52 58-58-357.

Odwołanie wniesiesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni. 

Art. 34 i 35 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej, którą stanowi wystawa zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych.

1. Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamiarze jej przeprowadzenia, jeśli impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

2. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż 2 razy w roku, przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy, tj. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

3. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą obiektu lub terenu, na którym ma odbyć się impreza.

4. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

A. Imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową.

B. Siedzibę i adres do korespondencji.

C. Rodzaj i charakter imprezy.

D. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników.

E. Określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

F. Określenie planowanych działań w zakresie dostosowania imprezy dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem, w razie potrzeby, racjonalnych usprawnień, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.      

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) dostępna TUTAJ.