Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
Strona główna / Imprezy i zgromadzenia / Zawiadomienia i zezwolenia
pdf
Zgromadzenie zgłaszane w trybie uproszczonym

karta nr: UMB223

Planujesz zorganizować zgromadzenie na terenie Miasta Bydgoszczy, pamiętaj że musisz zawiadomić Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamiarze jego zorganizowania.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631) przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Bydgoskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego. Tryb uproszczony dotyczy zgromadzeń, które nie powodują utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności zmian w jego organizacji. Wzór zawiadomienia znajdziesz TUTAJ.

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w swoim imieniu, jeżeli jest organizatorem zgromadzenia.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;
 2. adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z organizatorem;
 3. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 4. wskazanie ewentualnych zagrożeń, które w ocenie organizatora mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu przekazuję się do Bydgoskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego telefonicznie (52-58-59-888) lub na adres poczty elektronicznej (bczk@um.bydgoszcz.pl) na formularzu według wzoru dostępnego TUTAJ. 

Zgonie z art. 22.1. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 631) zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie uproszczonym przekazuje się nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. 

Nie pobiera się opłat.

Prezydent Miasta Bydgoszczy nie wydaje decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zgromadzenia, a jedynie udostępnia niezwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. 

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym dyżury pełnią pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, tel. 52-58-59-888, fax. 52-58-58-999, e-mail: bczk@um.bydgoszcz.pl

Organ gminy udostępnia  niezwłocznie na  stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy. Informacja o wniesionych do BCZK zawiadomieniach o zgromadzeniu publicznym publikowana jest Tutaj.

Prawo o zgromadzeniach ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 631), rozdział 3 "Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń", art. 21 do art.26.

 1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
 2. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
 4. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może do organizacji takiego zgromadzenia zastosować tzw. postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 631).
 5. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Bydgoskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego.
 6. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które maja zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. Zgromadzeniom, o których mowa w art. 26 a, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia. Organ gminy niezwłocznie wzywa telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu.
 7. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. Wyznaczenie przedstawiciela jest obowiązkowe w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia.

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

  Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

  iod@um.bydgoszcz.pl

  lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia
  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 15; Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.) art. 16 ust 2 pkt 1 i 6, art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 2a, art. 20a; Ustawa
   z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 408) art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) art. 23 ust 1 pkt 2 i 4.

 4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

 5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Okres przetwarzania – przetwarzanie ciągłe.

 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych.

  2. Poprawiania swoich danych osobowych.

  3. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.