Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Karty Mieszkańca
pdf
Program „Bydgoska Rodzina 3+”

karta nr: UMB63

Jesteś mieszkańcem Bydgoszczy oraz rodzicem lub opiekunem prawnym co najmniej trójki dzieci? Możesz ubiegać się o wydanie Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

Wniosek musisz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub listownie. Wniosek dostępny TUTAJUwaga! Sprawy nie załatwisz przez Internet.

Wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, który posiada na utrzymaniu minimum troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko po ukończeniu 18 lat kontynuuje naukę. UWAGA! Warunkiem otrzymania Karty jest wspólne zamieszkanie oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego wszystkich uprawnionych członków rodziny na terenie miasta Bydgoszczy. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Bydgoskiej Karty Rodzinnej – wniosek dostępny TUTAJ

2. Aktualne zdjęcie każdego członka rodziny (zdjęcia w formacie legitymacyjnym lub paszportowym należy dostarczyć w formie wydruku lub przesłać na adres rodzina3plus@um.bydgoszcz.pl - każde z dołączanych zdjęć należy opisać imieniem i nazwiskiem w jednoznaczny sposób). 

3. W przypadku dziecka które ukończyło 18 lat – aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole/uczelni z planowanym terminem jej zakończenia albo ważna legitymacja szkolna/studencka. 

4. W przypadku rodzin zamieszkujących, ale nie mających zameldowania na terenie miasta Bydgoszczy – dokument potwierdzający zamieszkanie wszystkich uprawnionych członków rodziny na terenie miasta Bydgoszczy (np. pierwsza strona PIT 37, decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych, umowa najmu). 

5. W przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, opiekunów prawnych – dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej.

6. W przypadku ubiegania się o duplikat Bydgoskiej Karty Rodzinnej z powodu zagubienia lub kradzieży – oświadczenie.

Musisz złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów bez konieczności wcześniejszej rejestracji  telefonicznej :

1. Osobiście w punktach:

A. Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW), ul. Gdańska 5 (piętro 1) - Biuro Aktywności Społecznej

B. Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6

2. Wysłać listownie.

3. Złożyć w skrzynce podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy (Ratusz, ul. Jezuicka 1).

Kolejny wniosek można składać najwcześniej 30 dni przed upływem terminu ważności Karty. 

Wydanie Kart Bydgoska Rodzina 3+ nie podlega opłacie.

Wniosek o wydanie Kart rozpatrzony będzie nie później niż 30 dni od dnia jego złożenia oraz 14 dni w przypadku wystąpienia o wydanie duplikatu karty. 

Biuro Aktywności Społecznej, które mieści się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW), przy ul. Gdańskiej 5 (piętro I). Kontakt pod nr: 52 58 59 445

Uchwała Nr XLII/900/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu „Bydgoska Rodzina 3+” TUTAJ 

Zarządzenie Nr 523/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 października 2015 r. w sprawie realizacji programu „Bydgoska Rodzina 3+” oraz warunków wydawania i korzystania z „Bydgoskiej Karty Rodziny” TUTAJ 

1. Odbiór Kart wymaga osobistego stawiennictwa pełnoletniego członka rodziny wskazanego we wniosku w wybranym punkcie bądź wyznaczonego pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa TUTAJ

2. Karta uprawnia do korzystania ze zniżek. Wykaz zniżek dostępny TUTAJ

3. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zagubienia Karty należy złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu. 

UWAGA! W przypadku utraty uprawnień należy niezwłocznie zwrócić Karty do Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ