Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / wyprzedaż / catering

karta nr: UMB99

Jesteś przedsiębiorcą? Chcesz prowadzić w sklepie lub lokalu sprzedaż alkoholu? Posiadasz zapasy alkoholu, które chcesz wyprzedać? Chcesz prowadzić sprzedaż na imprezach zamkniętych organizowanych w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta?

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub zezwolenia na  wyprzedaż zapasów lub zezwolenia na catering - możesz złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
  • listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • przez Internet poprzez obywatel.gov.pl.Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy na Epuap:

ePUAP: /umb/SkrytkaESP

 

Wniosek dostępny poniżej:

- format PDF

- format DOC

Uwaga: wnioski o wydanie "stałych zezwoleń", np. w detalu lub gastronomii wymagają dołączenia dokumentów (w oryginale lub urzędowo poświadczonych).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek może złożyć przedsiębiorca osobiście lub przez pełnomocnika.

Druk pełnomocnictwa dostępny poniżej:

- format PDF

- format DOC

 

1. Wypełniony i podpisany wniosek, odrębnie dla każdej grupy napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka).

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż musisz przygotować kwotę zinwentaryzowanych zapasów dla każdej grupy napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka).

3. Ubiegając się  o  zezwolenia na catering musisz być przedsiębiorcą, którego działalność polega  na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. Wpis do CEIDG / KRS potwierdza rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w miejscu (gastronomia) lub poza miejscem (detal) należy dołączyć odrębnie dla każdej grupy napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka):  

 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,

- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt  sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzję sanitarną o zatwierdzeniu zakładu.

 

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli działasz przez pełnomocnika.

1. Sprawę o wydanie zezwolenia na wyprzedaż lub catering zrealizujesz przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Musisz posiadać wypełniony i podpisany wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty:

- za wydanie zezwolenia w przypadku wyprzedaży lub cateringu,

- opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli działasz przez pełnomocnika.

Jeżeli składasz wniosek przez Internet pamiętaj, że pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

2. Z uwagi na konieczność dołączenia dokumentów do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu (gastronomia) lub poza miejscem sprzedaży (detal) sprawę najlepiej załatwić  osobiście lub korespondencyjnie: ul. Przyrzecze 13, II piętro, pokój nr 214 lub 215, 85-102 Bydgoszcz. Nie ma potrzeby wcześniejszego umówienia wizyty.

 

3. W przypadku osób prawnych musisz pamiętać o podpisaniu wniosków - przez osoby wymienione w Dziale II KRS – sposób reprezentacji, natomiast w przypadku wspólników spółki cywilnej przez wszystkich wspólników.

1. W przypadku chęci wprowadzenia do sprzedaży alkoholu, wniosek można złożyć w każdej chwili lub

2. W przypadku kiedy kończy się zezwolenie, wniosek należy złożyć miesiąc przed upływem terminu ważności zezwolenia. 

1. Jeżeli po raz pierwszy ubiegasz się o zezwolenia opłata jest podstawowa, naliczana od dnia uzyskania zezwolenia do końca roku kalendarzowego i pobierana „z góry”.

Roczna opłata na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających: 

- do 4,5 % alkoholu oraz piwa /PIWO/                                                            wynosi 525 zł,

- powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) /WINO/                 wynosi 525 zł,

- powyżej 18% alkoholu /WÓDKA/                                                                wynosi 2 100 zł. 

Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jest zależna od obrotów w roku ubiegłym. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

Opłata za korzystanie z zezwolenia w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,

- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę podstawową.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

-  1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-  1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-  2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Opłata za jedno pełnomocnictwo do każdego wniosku wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo (tylko w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną).

Zapłacić możesz: 

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. przy ul. Jezuickiej 4a na parterze).

B. Przelewem bankowym na konto numer  03 1240 6960 3905 1034 0000 0000 - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz opłata np. za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Księgowości.

C. Opłatę za pełnomocnictwo zapłacisz również przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz opłata za pełnomocnictwo, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

D. Opłatę za poświadczenie zgodności odpisu dokumentu zapłacisz przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz opłata za poświadczenie zgodności dokumentów, odbiorca Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zezwolenia wydajemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, pok. 214 lub 215, tel. (52) 58 58 256 , (52) 58 58 462

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2151)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 2111)

Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy (Nr LXII/1367/18 z dnia 11 lipca 2018 r.),  w sprawie ustalenia na terenie miasta Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży (Nr LXII /1366/18 z dnia 11 lipca 2018 r.)

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz.U. z 2024r.  poz. 572)

Kserokopie: decyzji sanitarnej, umowy najmu lub zgody na sprzedaż alkoholu, nie spełniają wymogu art. 75 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2024r. poz. 572) tzn. nie są dokumentami. Kserokopia jest tylko kopią (odwzorowaniem) dokumentu. Walor dokumentu kserokopia zyskuje dopiero po stwierdzeniu jej zgodności z dokumentem oryginalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym, dokumenty (do każdego wniosku) należy dołączyć w oryginale lub w odpisie jeżeli jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Upoważniony pracownik organu  prowadzącego postępowanie, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu (nie dotyczy pełnomocnictwa) wraz z odpisem, na żądanie strony, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 2111) poświadczenie zgodności odpisu dokumentu podlega opłacie w wysokości 5zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. 

W przypadku osobistego lub korespondencyjnego złożenia wniosku, dokument pełnomocnictwa (do każdego wniosku) należy dołączyć w oryginale lub w odpisie jeżeli jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą  podatkowym. 

W przypadku osób prawnych musisz pamiętać o podpisaniu wniosków (pełnomocnictwa) - przez osoby wymienione w Dziale II KRS – sposób reprezentacji, natomiast w przypadku wspólników spółki cywilnej przez wszystkich wspólników.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem  podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy - mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku - wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia oświadczenia i dokonania opłaty w określonej wysokości, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie  nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu  zezwolenia.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata. 

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być  wydawane na okres do 2 lat.

Zgodnie z treścią uchwały Nr LXII/1367/18 z dnia 11 lipca 2018r.  

„1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 60 metrów, mierząc tę odległość najbliższą drogą  komunikacyjną oznaczoną dla ruchu pieszego, od wejścia do miejsca sprzedaży  do granicy niżej wymienionych obiektów:

1) żłobków, przedszkoli, szkół (z wyj. wyższych), internatów szkolnych, schronisk młodzieżowych, schronisk dla bezdomnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyłączeniem mieszkań usamodzielniających),

2) obiektów kultu religijnego: kościołów i kaplic

3) cmentarzy

4) placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie uzależnień psychoaktywnych

Przez granicę obiektów wymienionych w ust. 1 rozumie się widoczne, stałe ogrodzenie terenu, na którym znajdują się w/w obiekty, a w razie jego braku linię zetknięcia obiektu z gruntem /§ 1 ust. 2/.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;

2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111;

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1-3;

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający  cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, o których mowa w ust. 3 pkt 3.”

Informacja dot. wyprzedaży w sytuacji kiedy nie chcesz uzyskać nowego zezwolenia tylko wyprzedać zapasy, które posiadasz.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin wyprzedaży nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna poniżej:

- format PDF

- format DOC

Opłata za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji samorządowej (od każdej pełnej lub zaczętej strony)
Opłata skarbowa za poświadczenie dokumentów
Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach dotyczących wydania zezwolenia, decyzji o zmianie/ wygaśnięcia, złożenie oświadczenia
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia
Opłata skarbowa