Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
Zgłoszenie zmiany danych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych lub zgłoszenie rezygnacji z zezwoleń

karta nr: UMB97

Posiadasz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych? Zmianie uległo nazwisko / nazwa firmy / adres siedziby / adres składowania napojów alkoholowych / nr nieruchomości? Chcesz zrezygnować z zezwolenia?

Wniosek możesz złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
  • listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
  • przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujesz opcję PISMO OGÓLNE. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy na Epuap:

ePUAP: /umb/SkrytkaESP

 

Wniosek dostępny poniżej:

- format PDF
- format DOC

Każdy przedsiębiorca, który dokonał zmiany lub zrezygnował z prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży alkoholu.

Zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Druk pełnomocnictwa dostępny poniżej: 

- format PDF

- format DOC

1. Aby zgłosić zmianę / rezygnację należy wypełnić i podpisać wniosek lub wnioski odrębnie dla każdej grupy alkoholu (piwo, wino, wódka).

Wniosek dostępny  poniżej:

- format PDF

- format DOC

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy: kopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy wygaszenia zezwoleń), potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli działasz przez pełnomocnika.

3. Jeżeli składasz wniosek przez Internet pamiętaj, że pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikiem i potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej prześlij poprzez obywatel.gov.pl, przy wykorzystaniu opcji PISMO OGÓLNE.

2. Zgłoszenia możesz dokonać osobiście lub przesyłając wnioski pocztą na adres ul. Przyrzecze 13, II piętro, pokój nr 214 lub 215, 85-102 Bydgoszcz. Nie ma potrzeby wcześniejszego umówienia wizyty. 

W terminie 14 dni od dnia powstania zmiany / rezygnacji.

Opłata za zmianę / rezygnację z jednego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 10 zł.

Opłata za jedno pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo (tylko w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną).

Zapłacić można: 

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. przy ul. Jezuickiej 4a na parterze).

B. Przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000  - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz opłata za zmianę/rezygnację. Można zapłacić łączną kwotę w przypadku większej ilości zezwoleń, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

C. W przypadku opłaty za pełnomocnictwo w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz opłata za pełnomocnictwo do wniosku o zmianę/rezygnację. Można zapłacić na ww. rachunek bankowy łączną kwotę w przypadku większej ilości pełnomocnictw, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Decyzję o dokonaniu zmiany / rezygnacji wydajemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, pok. 214 lub 215, tel. (52) 58 58 256, (52) 58 58 462.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2151)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 2111)

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz.U. z 2024r.  poz. 572)

W przypadku osobistego zgłoszenia lub korespondencyjnego, dokument pełnomocnictwa do każdego wniosku należy dołączyć w oryginale lub w odpisie jeżeli jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą  podatkowym. W przypadku osób prawnych musisz pamiętać o podpisaniu wniosków (pełnomocnictwa) - przez osoby wymienione w Dziale II KRS – sposób reprezentacji, natomiast w przypadku wspólników spółki cywilnej przez wszystkich wspólników.

Zgodnie z art. 18 ust.10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się m.in. w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest: m.in. zgłaszanie Prezydentowi Miasta Bydgoszczy zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. 

Zmiany mogą dotyczyć np.: nazwy firmy, nazwiska przedsiębiorcy, składu osobowego wspólników spółki cywilnej, adresu siedziby, adresu składowania napojów alkoholowych, likwidacji.

Naruszenie powyższych warunków lub zasad sprzedaży napojów alkoholowych stanowi, w myśl art. 18 ust. 10 ustawy, podstawę do cofnięcia zezwolenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna poniżej:

- format PDF

- format DOC

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej (decyzja zmieniająca/wygaśnięcie)
Opłata skarbowa
Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach dotyczących wydania zezwolenia, decyzji o zmianie/ wygaśnięcia, złożenie oświadczenia
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo