Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

karta nr: UMB98

Jesteś przedsiębiorcą? Posiadasz „stałe” zezwolenie na sprzedaż alkoholu? Chcesz sprzedawać alkohol na imprezie odbywającej się na terenie miasta Bydgoszczy?

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - możesz złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy,

  • listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej,

  • przez Internet poprzez ePuap (bip.bydgoszcz). Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.


    Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy na Epuap:

    ePUAP: /umb/SkrytkaESP

Wniosek dostępny  poniżej:

- format PDF

- format DOC

 

 


Wniosek może złożyć przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż detaliczną (tj. nie hurtową) alkoholu osobiście lub przez pełnomocnika.

Druk pełnomocnictwa dostępny poniżej:  

- format PDF

- format DOC

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla każdej grupy alkoholu (piwo, wino, wódka) na okres do 2 dni.

2. Zgodę organizatora imprezy / zgodę właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Mapkę z zaznaczeniem miejsca sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Kserokopię zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży wraz z dowodem wpłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym.

Punkt 4. nie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli działasz przez pełnomocnika.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. 

2. Wypełniony i podpisany wniosek, odrębnie dla każdej grupy napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka) wraz z załącznikiem i potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – jeżeli działasz przez pełnomocnika -prześlij poprzez ePuap.

3. Jeżeli składasz wniosek przez Internet pamiętaj, że pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

4. W przypadku osobistego lub korespondencyjnego złożenia wniosku, dokument pełnomocnictwa (do każdego wniosku) należy dołączyć w oryginale lub w odpisie jeżeli jego zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą  podatkowym. 

5. W przypadku osób prawnych musisz pamiętać o podpisaniu wniosków (pełnomocnictwa) - przez osoby wymienione w Dziale II KRS – sposób reprezentacji, natomiast w przypadku wspólników spółki cywilnej przez wszystkich wspólników.

Nie wcześniej niż miesiąc przed planowaną imprezą, jednak nie później niż 2 tygodnie. 

Opłata za jednorazowe zezwolenie (do 2 dni) na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona jest na  rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:  

- do 4,5 % alkoholu oraz piwa                                   43,75 zł,

- powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyj. piwa)      43,75 zł,

- powyżej 18% alkoholu                                            175,00 zł.

Opłata za jedno pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo (tylko w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną).

Zapłacić można: 

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. przy ul. Jezuickiej 4a na parterze).

B. Przelewem bankowym na konto numer  03 1240 6960 3905 1034 0000 0000 - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, miejsce sprzedaży oraz opłata za jednorazowe zezwolenie, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy - Wydział Księgowości. 

C. Opłatę za pełnomocnictwo zapłacisz również przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 - w tytule przelewu wpisz: nazwę przedsiębiorcy, miejsce sprzedaży oraz opłata za pełnomocnictwo. Można zapłacić łączną kwotę w przypadku większej ilości pełnomocnictw, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy -Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zezwolenia wydajemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, pok. 214 lub 215, tel.: 52 58 58 256, 52 58 58 462.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 2151)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 2111)

Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy (Nr LXII/1367/18 z dnia 11 lipca  2018 r.), w sprawie ustalenia na terenie miasta Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży (Nr LXII /1366/18 z dnia 11 lipca 2018 r.)

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz.U. z 2024r.  poz. 572)

[Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych]

1. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.

2. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

5.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe. (art.  8a.  ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /t.j. Dz.U. 2023r., poz. 616/).

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych (art. 181). Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zezwolenia jednorazowego, Prezydent Miasta uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

A. Do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,

B. Powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

C. Powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Zgodnie z treścią uchwały Nr LXII/1367/18 z dnia 11 lipca 2018r.  

1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 60 metrów, mierząc tę odległość najbliższą drogą komunikacyjną oznaczoną dla ruchu pieszego, od wejścia do miejsca sprzedaży do granicy niżej wymienionych obiektów:

A. Żłobków, przedszkoli, szkół(z wyj. wyższych), internatów szkolnych, schronisk młodzieżowych, schronisk dla bezdomnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyłączeniem mieszkań usamodzielniających).

B. Obiektów kultu religijnego: kościołów i kaplic.

C. Cmentarzy.

D. Placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie uzależnień psychoaktywnych.

Przez granicę obiektów wymienionych w ust. 1 rozumie się widoczne, stałe ogrodzenie terenu, na którym znajdują się w/w obiekty, a w razie jego braku linię zetknięcia obiektu z gruntem /§ 1 ust. 2/.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna poniżej:

- format PDF

- format DOC

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia
Opłata skarbowa
Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach dotyczących wydania zezwolenia, decyzji o zmianie/ wygaśnięcia, złożenie oświadczenia
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo