Translate:
Zdrowie, świadczenia
i pomoc społeczna
pdf
Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

karta nr: UMB192

Chcesz założyć placówkę wsparcia dziennego? Tutaj wyjaśniamy, jakich dokumentów potrzebujesz by uzyskać zezwolenie.

Podmiot, który planuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami:

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Bydgoszczy – TUTAJ

2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność

3. Odpis z właściwego rejestru

4. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP - TUTAJ

5. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt

6. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt

7. Informacje o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

8. Pozytywna opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego

9. Pozytywna opinia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego

10. Oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem - TUTAJ

Jeśli zakładasz placówkę wsparcia dziennego w formie podwórkowej nie dołączasz:

1. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność

2. Pozytywnej opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego

3. Pozytywnej opinii właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego

Dostarcz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub prześlij pocztą do Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pod adres: ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz 

Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.

Decyzję uzyskasz w terminie 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszczp. nr 13 (tel. 52 58 59 168),

p. nr 18 (tel. 52 58 58 904) 

Odmowa wydania zezwolenia nastąpi w przypadku gdy: 

1. Podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ