logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego (WE.III.0143.9.9.2019)

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U.z 2018 r. poz.2096 ze zm),

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( DZ. U. 2010.244.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2017 poz. 1644)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz.622)

7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU. z 2014 r. poz. 1145 ze zm.)

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 352.1 z 24.12.2013 r.).

 

Od 1 września 2017 r., zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawcom zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, którzy po 1 stycznia 2004 r. zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeśli spełniają dwa warunki:
Art.122 ust. 1-2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Art.122 ust. 2,3,5 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania:
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Miejsce składania dokumentów:
Art.122 ust. 6 i 7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszcz może otrzymać pracodawca, który złoży do Urzędu Miasta Bydgoszcz - Wydział Edukacji i Sportu - ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok.210, tel. 52 58 58 717 wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wymagane dokumenty

Art.122 ust. 7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Załączniki do Wniosku:
1) Dyplom lub Świadectwo albo Zaświadczenie (oryginał do wglądu) potwierdzający, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.u. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm) z wynikiem pozytywnym,
2) Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego – Art.122 ust. 7 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
3) Kopia świadectwa pracy,
4) Kopia świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
Art.122 ust. 5 - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz par. 12 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.)oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1641 ze zm.),
5) Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub kopia świadectwa ze szkoły,
6) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( DZ. U. 2010.244.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2017 poz. 1644) – par.10 ust.3, 4 i 5,
7) W przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające stosunek łączący ich z pracodawcą (np. kopia umowy o pracę lub zaświadczenie),
8) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis
(zał. nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.2014.1543)
9) Zestawienie pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
10) Oświadczenie dot. kosztów kwalifikowalnych – należy wypełnić jeżeli umowa o pracę zawarta została po 30.06.2014,
11) Pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Organ przyznający dofinansowanie może zwrócić się do pracodawcy o uzupełnienie wniosku bądź dokumentów pozwalających ustalić rzeczywisty czas trwania i warunki przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, podpisem i pieczątką pracodawcy.
Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Opłaty

Nie podlega  opłacie skarbowej.

Termin

Na podstawie art.122 ust.6 i 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 poz.996) - Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Dofinansowanie przyznaje wójt(burmistrz, prezydent Miasta)właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 210, tel. 52 58 58 717

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Według informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php) podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może zostać mu udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje

Informacja dotycząca egzaminu młodocianych po zakończeniu przygotowania zawodowego:

Po zakończeniu nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest przeprowadzany egzamin, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010).

Nauka zawodu:

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania od 1 września 2012 r.

1.Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu.

2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w branżowej szkole I stopnia zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

3. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy zdaje egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów eksternistycznych.

4. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

Zgodnie z §16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.
2. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio u swoich pracodawców.
3. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz. 1267) rzemieślnikiem jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność gospodarczą, z wykorzystaniem jej zawodowych kwalifikacji i jej pracy własnej – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Nadto w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle do rzemiosła nie zalicza się wyłącznie działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

W związku z powyższymi informacjami egzamin sprawdzający przeprowadzony po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy powinien być składany przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej – zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, oznacza zdanie egzaminu na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz. 1267) oraz w rozporządzeniu RM z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej

Od 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie art. 127a §1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona (Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Prezydent Miasta Bydgoszczy).
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania (Wnioskodawcę), decyzja staje się ostateczna i prawomocna (wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w załączniku)

WAŻNE:

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.