logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (WGK-I.0143.5.1.2020)

Podstawa prawna

Art. 269 ust. 1 pkt 1 i art. 298  pkt 2 lit. a) – d) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).


Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty:

Zgodnie z art. 269 oraz art. 298 ustawy Prawo wodne opłatę za usługi wodne są obowiązani ponosić:

 • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Bydgoszcz, którzy zmniejszyli naturalną retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Zwolnienia przedmiotowe:

Zgodnie z art. 269 ust. 2 Prawa wodnego - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

 

Wymagane dokumenty

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej (załącznik nr 1 do karty usługi WGK-I.0143.5.1.2020).

Oświadczenia należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 4a, pokój nr 9.

Opłaty

Za wniesienie oświadczenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

Prezydent Bydgoszczy, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty za usługi wodnej, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób jej obliczenia.

Termin

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo – Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. 14 tel.: 52 58-58-457, pok. nr 11 tel.: 52 58-58-635.

Tryb odwoławczy

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty. Niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując,
że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie
z § 9 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.