logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (WMG.IV.0143-2-7/2016)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r., poz. 83 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty

1. Oryginał aktualnego odpisu z  księgi  wieczystej gruntowej (z ostatnich 3-miesięcy).

2. Oryginały odpisów ksiąg wieczystych w  przypadku odrębnych własności lokali mieszkalnych, z którymi wiąże się udział w prawie użytkowania wieczystego do gruntu,

3. na którym usytuowany jest budynek mieszczący dane lokale.

4. Dokument potwierdzający następstwo prawne, jeżeli o przekształcenie ubiega się osoba będąca następcą prawnym.

5. Oryginał aktualnego wypisu z rejestru gruntów.

6. Wyrys z mapy ewidencyjnej.

7. Opłata  skarbowa w wysokości 10 zł.

Urząd Miasta Bydgoszczy/Wydział Podatków i Opłat Lokalnych/Bank Pocztowy S.A. I/O Bydgoszcz

Nr konta: 04 13200022 0195 0400 0000 0000

8. Udokumentowane dochody (brutto)za drugie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku (dot. przekształcenia gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi bądź przeznaczonych pod tego typu zabudowę).

Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.
Urząd Miasta Bydgoszczy/Wydział Księgowości /Bank PEKAO S.A. Nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki  Gruntami  w  Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok. nr 4, tel. 52 58 58 410

Tryb odwoławczy

W stosunku do gruntów będących własnością gminy stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni.

W stosunku do gruntów będących własnością Skarbu Państwa stronie przysługuje odwołanie również do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni.

Dodatkowe informacje

W  niniejszym  postępowaniu  wnioskodawca  obowiązany  jest  do  uregulowania  stanu  prawnego  obejmującego  sprawy  spadkowe i wpisy  wieczystoksięgowe, w przeciwnym  wypadku  wydanie  stosownej  decyzji  staje  się niemożliwe.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  przysługuje wyłącznie osobom będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub zabudowane garażami albo przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę.