Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura / Gospodarka nieruchomościami
pdf
Dzierżawa gruntów

karta nr: UMB147

Kończy Ci się umowa dzierżawy i chcesz ją wznowić? Zamierzasz wydzierżawić grunt będący własnością Gminy Bydgoszcz lub Skarbu Państwa? Tutaj wyjaśniamy kwestie związane z wydzierżawianiem gruntów.

Zgłoszenia można dokonać:

1. Osobiście w siedzibie Wydziału Mienia i Geodezji przy ul. Grudziądzkiej 9-15, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

2. Poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej - TUTAJ

Dotychczasowy Dzierżawca w celu wznowienia umowy dzierżawy lub inne osoby fizyczne / prawne, które są zainteresowane wydzierżawieniem gruntów po raz pierwszy. 

1. W przypadku chęci wznowienia umowy dzierżawy stosowny wniosek dostępny TUTAJ

2. W przypadku chęci wydzierżawienia nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Bydgoszcz lub Skarbu Państwa po raz pierwszy wniosek winien zawierać:

A. Określenie planowanego sposobu użytkowania

B. Określenie powierzchni

C. Załącznik graficzny (mapa) z zaznaczeniem obszaru wnioskowanej dzierżawy

Całą sprawę zrealizuj przez Internet bez konieczności wizyt w Urzędzie. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosków lub uzyskania wszelkich  informacji związanych z wydzierżawianiem gruntów zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: 

1. Grunty będące własnością Gminy Bydgoszcz: 52 58 58 416, 52 58 58 116,  52 58 59 411, 52 58 58 314

2. Grunty będące własnością Skarbu Państwa 52 58 58 286

W przypadku woli kontynuowania umowy dzierżawy na grunty będące własnością Gminy Bydgoszcz, Dzierżawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o jej wznowienie - w terminie 2 miesięcy przed datą zakończenia umowy, a w przypadku gruntów Skarbu Państwa - w terminie 4 miesięcy przed datą zakończenia umowy.

Wniosek nie podlega opłacie. Kwota czynszu dzierżawnego określona jest w umowie dzierżawy. Czynsz dzierżawny należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy – na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.

1. W przypadku wznowienia umów dzierżawy na grunty będące własnością Gminy Bydgoszcz – standardowo ok. 2 miesiące

2. W przypadku wznawiania umów dzierżawy na grunty będące własnością Skarbu Państwa – standardowo ok. 4 miesiące

3. W przypadku zawarcia umów dzierżawy po raz pierwszy na grunty będące  własnością Gminy Bydgoszcz oraz Skarbu Państwa – standardowo ok. 4 miesiące.

4. W indywidualnych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania w zależności od złożoności sprawy.

Wydział Mienia i Geodezji, Referat Gospodarki Gruntami, 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 5

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 12.11.2020r. Dz.U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXXVI/749/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.

Tryb i zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy do 3 lat ustalone są zarządzeniem nr 305/2017 Prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na okres 3 miesięcy do 3 lat.

Tryb i zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa ustalone są zarządzeniem nr 306/2017 Prezydenta miasta Bydgoszczy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

W przypadku postępowań dot. wznowienia umów na grunty będącego własnością Gminy Bydgoszcz zawarcie kolejnej umowy dzierżawy odbywa się w trybie bezprzetargowym. Wydział Mienia i Geodezji informuje wnioskodawców o terminie odbioru umów dzierżawy, a w przypadku następców prawnych przystępujących do umowy po raz pierwszy o terminie negocjacji dot. ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego.

Jeżeli postępowanie dotyczy wydzierżawienia gruntów po raz pierwszy, wówczas w trakcie zamieszczenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia po raz pierwszy w lokalnej prasie oraz przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia i Geodezji, a także W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl – wszystkie osoby zainteresowane wydzierżawieniem danego terenu mogą składać wnioski o zawarcie umowy. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na dany teren, zostaje przeprowadzony przetarg, który wyłania dzierżawcę.

Minimalne stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości będących własnością Gminy Bydgoszcz określone są w zarządzeniu nr 426/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2017 r. (zmieniającym zarządzenie nr 273/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 maja 2017 r.) w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów stanowiących własność Gminy Bydgoszcz.

Minimalne stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa określone są w zarządzeniu nr 427/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2017 r. (zmieniającym zarządzenie nr 274/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 maja 2017 r.) w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów stanowiących własność Gminy Bydgoszcz.