logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyjęcie zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej (WSO-VI.0143.32.13.2019)

Podstawa prawna

art. 34 i 35 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1983   z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w przypadku zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej, którą stanowi wystawa zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych.

 


Wymagane dokumenty

zawiadomienie – formularz do pobrania (Organizator zawiadamia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
o imprezie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia).

W przypadku organizowania wystawy zdjęć, plakatów, innych dzieł plastycznych oraz instalacji artystycznych do  zawiadomienia należy dołączyć  czytelną dokumentację fotograficzną lub graficzną planowanego przedsięwzięcia.


Opłaty

Nie pobiera się

Termin

Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej
lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub niespełnione zostały wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

     Niewydanie przez organ ww. decyzji w ustawowym terminie oznacza uznanie imprezy za dopuszczalną.

 

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Społecznych

ul. Przyrzecze 14

II piętro, pok. 211

85-102 Bydgoszcz

tel./fax. 52 58-58-357.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni.

Dodatkowe informacje


1.     Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia organ gminy o zamiarze jej przeprowadzenia, jeśli impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

2.     Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe,
a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.

3.     Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu ww. wymagań.

4.     Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie, nie rzadziej niż 2 razy w roku,
przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu
na miejsce imprezy.

5.     Zawiadomienie organu o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą terenu, na którym ma odbyć się impreza.

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

       Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO                
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.      W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeni działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

4.      Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. przyjęcia zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej oraz realizacji zadań wskazanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w celu ułatwienia kontaktu.

5.      Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości rozpoznania sprawy.

6.      Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.      Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane w archiwum zakładowym przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez 5 lat.

9.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych;

2)     poprawiania swoich danych osobowych;

3)     wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

a)        zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)        potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.