logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (WGK-I.0143.4.1.2020)

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m (Dz.U.2018.1137 z późn. zm.):

1.  Obowiązkowi rejestracji podlega:

      -  jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej
            niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

      -  jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

      -  jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

         o ile nie posiada innej niż Polska przynależności.

2.   Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

        -  jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę   regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,

       -  jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

       -  deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

       Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być    zarejestrowana na wniosek właściciela.

Wymagane dokumenty

Podstawę rejestracji jednostki pływającej określają przepisy art. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia
2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
(Dz.U.2018.1137 z późn. zm.).
Poniższe dokumenty są formularzami z aplikacji REJA24.

1.  Rejestracja jednostki:

     -   Wniosek o rejestrację jednostki – załącznik nr 1,

     -   Armator - załącznik nr 5,

     -   Dane jednostki – rejestracja - załącznik nr 6,

     -   Dane jednostki – aktualne dokumenty - załącznik nr 7.

2.  Rezerwacja numeru:

     -   Wniosek o rezerwację numeru - załącznik nr 9,

     -   Dane jednostki – rezerwacja - załącznik nr 10.

3.  Zmiana danych jednostki:

     -   Wniosek o zmianę danych jednostki - załącznik nr 11,

     -   Właściciel – zmiana danych - załącznik nr 12,

     -   Armator zmiana danych - załącznik nr 13,

     -   Dane jednostki – zmiana danych - załącznik nr 14.

4.  Odpis – Wyciąg:

     -   Wniosek o odpis – wyciąg - załącznik nr 15,

     -   Odpis – wyciąg - załącznik nr 16.

5.   Wydanie wtórnika:

     -   Wniosek o wydanie wtórnika - załącznik nr 17,

     -   Wtórnik - załącznik nr 18.

6.  Zawiadomienie o zbyciu:

     -   Zawiadomienie o zbyciu - załącznik nr 19,

     -   Zbycie – nabycie – wykreślenie - załącznik nr 20.

7.  Zawiadomienie o nabyciu:

      -  Zawiadomienie o nabyciu - załącznik nr 21,

      -  Zbycie – nabycie – wykreślenie - załącznik nr 20.

8.  Wykreślenie z rejestru:

       -  Wniosek o wykreślenie z rejestru - załącznik nr 22,

       -  Zbycie – nabycie – wykreślenie - załącznik nr 20.

 

Ponadto:

1)  do wszystkich ww. dokumentów należy dołączyć:

       - Oświadczenie – pouczenie - załącznik nr 8;

2)   do dokumentów z pkt. 1, 2, 6 i 7 należy dołączyć:

       - Wnioskujący – załącznik nr 2,

       - Właściciel - załącznik nr 3,

       - Właściciel – załącznik - załącznik nr 4,

3)  do dokumentów z pkt. 3 należy dołączyć:

       - Wnioskujący – załącznik nr 2,

       - Właściciel – załącznik - załącznik nr 4,

4)  do dokumentów z pkt. 4, 5 i 8 należy dołączyć:

       -  Wnioskujący – załącznik nr 2.

Opłaty

1.       Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi:

  • 80 zł - za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego (poz. 1); zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego (poz. 3); wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego (poz. 5),
  • 60 zł w przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24 w terminie określonym w art. 28 ust. 1 Ustawy (poz. 1),
  • 15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (poz. 4 i 5).

2.       Ww. opłaty należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Księgowości nr: 90 1240 6452 1111 0010 4788 0932.

W tytule wpłaty należy wpisać: REJA24.

3.       Ponadto w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa, należy dodatkowo wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Termin

1.       Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2.       Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni.


 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo – Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej  Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. 14 tel.: 52 58-58-118, 52 58-58-635.

Miejsce złożenia wniosku:

1.  W przypadku wniosku składanego w formie papierowej – osobiście w dowolnie wybranym organie  rejestrującym tj. starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz wskazanych związkach sportowych (Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego). Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.

2.  W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – konieczne jest:

    - zalogowanie się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl.

    - w przypadku braku konta – zarejestrowanie konta: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.

    - złożenie wniosku, przechodząc przez kolejne sekcje portalu REJA24.

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

1)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych,

2) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.